Ajutor de urgență

 

Acte necesare

 - Copie act de identitate (carte de identitate, carte de identitate provizorie, buletin de identitate)

- Certificat de atestare fiscala eliberat de Directia Finantelor Publice Locale, cu sediul in Braila, Piata Traian nr. 14.

- Declaraţie cu privire la interogarea bazei de date privind patrimoniul şi veniturile (sistemul informatic PatrimVen).

- Adeverinţe de salarizare privind veniturile nete realizate, eliberate în luna anterioară sau în luna curentă depunerii cererii pentru acordarea ajutorului de urgenţă, sau orice alte dovezi privind veniturile nete realizate.

- Taloane de plata/cupoane pentru toate tipurile de pensie sau indemnizatie cu caracter permanent eliberate in luna anterioara sau curenta depunerii cererii.

- Documente cu privire la situatia juridica a imobilului de domiciliu al solicitantului (contract de vanzare – cumparare, certificat de mostenitor, contract de inchiriere, comodat, etc).

- Adeverinte din care sa rezulte statutul de elev, student si daca beneficiaza sau nu de bursa, eliberate in luna curenta depunerii pentru acordarea ajutorului de urgenta.

- Acte care sa ateste calitatea de reprezentant legal, in cazul in care cererea este depusa de catre reprezentantul legal al persoanei indreptatite.

- Acte medicale recente – referat/ scrisoare medicala de la medicul specialist si de la medicul de familie cu istoricul medical – eliberate in cel mult ultimile trei luni, in cazul bolilor cronice – precum si retete necompensate sau compensate in procent de cel mult 50% sau tratamente prescrise de medical specialist.

- Adeverinta/ factura de la furnizorii de utilitati publice/ de la asociatia de proprietari din care sa rezulte platile restante si perioada restanta (in cazul solicitarii ajutorului financiar de urgenta pentru acoperirea platilor restante).

- Alte acte justificative – dupa caz - care vin in sustinerea cererii privind acordarea ajutorului de urgenta.

 

Conditii

 

Pentru a beneficia de ajutor de urgenta in conformitate cu disp. H.C.L.M. nr. 375/31.08.2017, venitul net mediu lunar pe membru de familie este de pana la 615 lei, inclusiv.

 AJUTOARELE DE URGENTA SE ACORDA SUB REZERVA ACHITARII DE CATRE SOLICITANT SI FIECARE MEMBRU AL FAMILIEI/ PERSOANA CU CARE LOCUIESTE, A OBLIGATIILOR FATA DE BUGETUL LOCAL.

 

Formulare

 

Cerere ajutor de urgenta