Alocație pentru susținerea familiei

 

Criterii

POT BENEFICIA DE ALOCAȚIA PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI ACELE FAMILII CARE REALIZEAZA UN VENIT NET PE MEMBRU DE FAMILIE DE PANA LA 530 RON {Play}

 

Acte necesare

A) ACTE DOVEDITOARE PRIVIND COMPONENTA FAMILIEI – ORIGINAL ŞI COPIE:

 • ACTE DE IDENTITATE SOLICITANT, SOŢ/ SOŢIE/ PARTENER(Ă);
 • CERTIFICATE DE NAŞTERE PENTRU COPIII AFLAŢI ÎN ÎNTREŢINERE;

Dacă este cazul:

 • CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE;
 • LIVRET DE FAMILIE;
 • HOTĂRÂREA JUDECĂTOREASCĂ DE DIVORŢ / DE ÎNCREDINŢARE MINORI;
 • HOTĂRÂREA JUDECĂTOREASCĂ DE ÎNCREDINŢARE ÎN VEDEREA ADOPŢIEI / DE ÎNCUVIINŢARE A ADOPŢIEI;
 • HOTĂRÂREA JUDECĂTOREASCĂ SAU, DUPĂ CAZ, HOTĂRÂREA COMISIEI PENTRU PROTECŢIA COPILULUI PENTRU MĂSURA PLASAMENTULUI;
 • HOTĂRÂREA JUDECĂTOREASCĂ DE INSTITUIRE A TUTELEI SAU, DUPĂ CAZ, DISPOZIŢIA AUTORITĂŢII TUTELARE;
 • DUPĂ CAZ, ALTE ACTE DOVEDITOARE PRIVIND COMPONENŢA FAMILIEI

 B) ACTE DOVEDITOARE PRIVIND VENITURILE REALIZATE

 • ADEVERINŢĂ ELIBERATĂ DE ANGAJATOR PRIVIND SALARIUL REALIZAT PE LUNA ANTERIOARĂ DEPUNERII CERERII, DIN CARE SĂ REZULTE SALARIU NET ŞI ORICE ALTE SUME SAU AVANTAJE ASIMILATE SALARIULUI (DE EX.: DACĂ BENEFICIAZĂ SAU NU DE BONURI VALORICE);
 • ADEVERINŢĂ A.J.O.F.M. SAU CUPON MANDAT POŞTAL / EXTRAS DE CONT INDEMNIZAŢIE DE ŞOMAJ ŞI / SAU VENIT LUNAR DE COMPLETARE - dacă este cazul;
 • CUPON MANDAT POŞTAL / EXTRAS DE CONT / DECIZIE PRIVIND PENSIA (DE EX.: PENTRU LIMITA DE VÂRSTĂ / ANTICIPATĂ / INVALIDITATE / DE URMAŞ / DE AGRICULTOR) - dacă este cazul;
 • CUPON MANDAT POŞTAL / EXTRAS DE CONT / DECIZIE PRIVIND INDEMNIZAŢIA PENTRU PERSOANELE CARE ŞI-AU PIERDUT TOTAL SAU PARŢIAL CAPACITATEA DE MUNCĂ CA URMARE A PARTICIPĂRII LA REVOLUŢIE ŞI PENTRU URMAŞII ACESTORA - dacă este cazul;
 • CUPON MANDAT POŞTAL / EXTRAS DE CONT / DECIZIE PRIVIND INDEMNIZAŢIA DE HANDICAP/ DE ÎNSOŢITOR PENTRU PENSIONARI GR.I DE INVALIDITATE / NEVĂZĂTORI HANDICAP GRAV - dacă este cazul;
 • CUPON MANDAT POŞTAL / EXTRAS DE CONT / DECIZIE PENTRU INDEMNIZAŢIA PENTRU CREŞTEREA COPILULUI PÂNĂ LA VÂRSTA DE 1,2, SAU 3 ANI, STIMULENT LUNAR DE INSERŢIE, INDEMNIZAŢIA ŞI AJUTOARE PENTRU CREŞTEREA COPILULUI CU HANDICAP - dacă este cazul;
 • CUPON MANDAT POŞTAL / EXTRAS DE CONT / DECIZIE PENTRU ALOCAŢIA DE STAT PENTRU COPII;
 • ALTE DOCUMENTE DIN CARE SĂ REZULTE ALTE SURSE DE VENIT.

C ) ALTE ACTE

- ADEVERINŢĂ ELIBERATĂ DE INSTITUŢIA DE ÎNVĂTĂMÂNT PRIVIND FRECVENTAREA FĂRĂ ÎNTRERUPERE A CURSURILOR ŞI DACĂ BENEFICIAZĂ SAU NU DE BURSĂ PENTRU ELEVI SAU STUDENŢI/ SITUAŢIE PROMOVARE/ NOTA LA PURTARE PE ULTIMUL SEMESTRU ŞCOLAR;

- CERTIFICATUL DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP

- ACT CASA ( original şi copie ) SAU DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE CĂ LOCUIEŞTE FĂRĂ FORME LEGALE - dacă este cazul;

- EXTRAS DE CONT ( pentru persoanele care opteaza pentru plata prin cont bancar )

2 - DOSAR CU ŞINĂ

 

Formulare

1. Dosar nou

Cerere ASF

Declaratie solicitant pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Angajament de plata ASF

Angajament de plata ASF + VMG

Consimtamant utilizare mijloace electronice

2. Modificare dosar

Cerere modificare ASF

Declaratie solicitant pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Consimtamant utilizare mijloace electronice