Alocație pentru susținerea familiei 

Incepând cu data de 10.10.2022  Serviciul Evidenta si Plata Beneficii de Asistenta Sociala își va desfășura activitatea în sediul Centrului Comunitar Bunici și Nepoti situat in Municipiul Brăila, str. Anghel Saligny nr. 17. Transport in comun: linia 40, statia Gara Fluviala

Program de lucru: Luni - Joi    8.30 - 15.00                                                       Telefon S.E.P.B.A.S.: 0786273162

Criterii

POT BENEFICIA DE ALOCAȚIA PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI ACELE FAMILII CARE REALIZEAZA UN VENIT NET PE MEMBRU DE FAMILIE DE PANA LA 557.03 RON {Play}

 

Acte necesare

A) ACTE DOVEDITOARE PRIVIND COMPONENTA FAMILIEI – ORIGINAL ŞI COPIE:

 • ACTE DE IDENTITATE SOLICITANT, SOŢ/ SOŢIE/ PARTENER(Ă);
 • CERTIFICATE DE NAŞTERE PENTRU COPIII AFLAŢI ÎN ÎNTREŢINERE;

Dacă este cazul:

 • CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE;
 • LIVRET DE FAMILIE;
 • HOTĂRÂREA JUDECĂTOREASCĂ DE DIVORŢ / DE ÎNCREDINŢARE MINORI;
 • HOTĂRÂREA JUDECĂTOREASCĂ DE ÎNCREDINŢARE ÎN VEDEREA ADOPŢIEI / DE ÎNCUVIINŢARE A ADOPŢIEI;
 • HOTĂRÂREA JUDECĂTOREASCĂ SAU, DUPĂ CAZ, HOTĂRÂREA COMISIEI PENTRU PROTECŢIA COPILULUI PENTRU MĂSURA PLASAMENTULUI;
 • HOTĂRÂREA JUDECĂTOREASCĂ DE INSTITUIRE A TUTELEI SAU, DUPĂ CAZ, DISPOZIŢIA AUTORITĂŢII TUTELARE;
 • DUPĂ CAZ, ALTE ACTE DOVEDITOARE PRIVIND COMPONENŢA FAMILIEI

 B) ACTE DOVEDITOARE PRIVIND VENITURILE REALIZATE

 • ADEVERINŢĂ ELIBERATĂ DE ANGAJATOR PRIVIND SALARIUL REALIZAT PE LUNA ANTERIOARĂ DEPUNERII CERERII, DIN CARE SĂ REZULTE SALARIU NET ŞI ORICE ALTE SUME SAU AVANTAJE ASIMILATE SALARIULUI (DE EX.: DACĂ BENEFICIAZĂ SAU NU DE BONURI VALORICE);
 • ADEVERINŢĂ A.J.O.F.M. SAU CUPON MANDAT POŞTAL / EXTRAS DE CONT INDEMNIZAŢIE DE ŞOMAJ ŞI / SAU VENIT LUNAR DE COMPLETARE - dacă este cazul;
 • CUPON MANDAT POŞTAL / EXTRAS DE CONT / DECIZIE PRIVIND PENSIA (DE EX.: PENTRU LIMITA DE VÂRSTĂ / ANTICIPATĂ / INVALIDITATE / DE URMAŞ / DE AGRICULTOR) - dacă este cazul;
 • CUPON MANDAT POŞTAL / EXTRAS DE CONT / DECIZIE PRIVIND INDEMNIZAŢIA PENTRU PERSOANELE CARE ŞI-AU PIERDUT TOTAL SAU PARŢIAL CAPACITATEA DE MUNCĂ CA URMARE A PARTICIPĂRII LA REVOLUŢIE ŞI PENTRU URMAŞII ACESTORA - dacă este cazul;
 • CUPON MANDAT POŞTAL / EXTRAS DE CONT / DECIZIE PRIVIND INDEMNIZAŢIA DE HANDICAP/ DE ÎNSOŢITOR PENTRU PENSIONARI GR.I DE INVALIDITATE / NEVĂZĂTORI HANDICAP GRAV - dacă este cazul;
 • CUPON MANDAT POŞTAL / EXTRAS DE CONT / DECIZIE PENTRU INDEMNIZAŢIA PENTRU CREŞTEREA COPILULUI PÂNĂ LA VÂRSTA DE 1,2, SAU 3 ANI, STIMULENT LUNAR DE INSERŢIE, INDEMNIZAŢIA ŞI AJUTOARE PENTRU CREŞTEREA COPILULUI CU HANDICAP - dacă este cazul;
 • CUPON MANDAT POŞTAL / EXTRAS DE CONT / DECIZIE PENTRU ALOCAŢIA DE STAT PENTRU COPII;
 • ALTE DOCUMENTE DIN CARE SĂ REZULTE ALTE SURSE DE VENIT.

C ) ALTE ACTE

- ADEVERINŢĂ ELIBERATĂ DE INSTITUŢIA DE ÎNVĂTĂMÂNT PRIVIND FRECVENTAREA FĂRĂ ÎNTRERUPERE A CURSURILOR ŞI DACĂ BENEFICIAZĂ SAU NU DE BURSĂ PENTRU ELEVI SAU STUDENŢI/ SITUAŢIE PROMOVARE/ NOTA LA PURTARE PE ULTIMUL SEMESTRU ŞCOLAR;

- CERTIFICATUL DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP

- ACT CASA ( original şi copie ) SAU DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE CĂ LOCUIEŞTE FĂRĂ FORME LEGALE - dacă este cazul;

- EXTRAS DE CONT ( pentru persoanele care opteaza pentru plata prin cont bancar )

2 - DOSAR CU ŞINĂ

 

Formulare

1. Dosar nou

Cerere ASF

Declaratie solicitant pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Angajament de plata ASF

Angajament de plata ASF + VMG

Consimtamant utilizare mijloace electronice

2. Modificare dosar

Cerere modificare ASF

Declaratie solicitant pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Consimtamant utilizare mijloace electronice