Copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate

 

Când pleacă unul dintre părinti, copilul este partial afectat, când pleacă si mama si tata, copilul trăieste abandonul”

 

Conform pevederilor art. 104 din Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

1. Parintele care exercita singur autoritatea parinteasca sau la care locuieste copilul, care urmeaza sa plece la munca in strainatate, are obligatia de a notifica aceasta intentie Directiei de Asistenta Sociala de la domiciliul copilului, cu minimum 40 de zile inainte de a parasi tara.

2. Legea prevede o sanctiune contraventionala (amenda de la 500-1000 ron) pentru parinti, pentru nerespectarea obligatiei de a notifica Directiei de Asistenta Sociala plecarea la munca in strainatate.

3. Notificarea va contine in mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se ocupa de intretinerea copilului pe perioada absentei parintilor sau tutorelui, dupa caz.

4. Confirmarea persoanei in intretinerea careia va ramane copilul se efectueaza de catre instanta de tutela, in conformitate cu prevederile legale. Dupa primirea hotararii de delegare a autoritatii parintesti, parintele sau persoana in grija careia se afla copilul, va depune o copie acesteia la sediul Directiei de Asistenta Sociala.

5. Aceste dispoziții sunt aplicabile si tutorelui, precum si in cazul in care ambii parinti urmeaza sa plece la munca intr-un alt stat.

6. Persoana desemnata sa se ocupe de cresterea si ingrijirea copilului trebuie sa faca parte din familia extinsa, sa aiba minimum 18 ani si sa indeplineasca conditiile materiale si garantiile morale necesare cresterii si ingrijirii unui copil.

 

Conform prevederilor art. 2 alin. (1) și alin. (2) din Anexa 1 la HG 691/2015:

7. Directia Asistenta Sociala solicita anual, in ultimul trimestru al anului, unitatilor scolare care functioneaza pe raza lor administrativ-teritorila pe raza Municipiului Braila, date si informatii cu privire la copiii aflati in urmatoarele situatii:

-copii cu ambii parinti plecati in strainatate;

-copii cu parintele unic sustinator plecat in strainatate;

-copii cu un singur parinte plecat in strainatate;

-copii reveniti in tara dupa o perioada de sedere in strainatate alaturi de parinti mai mare de un an.

8. Unitățile școlare au obligatia de a transmite lista nominala a copiilor aflati in aceasta situatie, in cel mult 15 zile calendaristice de la solicitare.

9. Dupa primirea datelor, Directia de Asistenta Sociala prin personalul din cadrul Serviciului Protectia si Promovarea Drepturilor Copilului are obligatia de a se deplasa la adresa la care sunt ingrijiti copiii si de a verifica daca sunt respectate prevederile art.104-105 din Legea nr.272/2004.

10. Cu ocazia vizitei la domiciliul minorului, reprezentantul Directiei de Asistenta Sociala va completa fişa de identificare a riscurilor și va întocmi raportul de evaluare inițială.

11. În situaţia în care din raportul de evaluare initiala rezulta faptul ca acel copil se afla în situaţie de risc se va întocmi planul de servicii, în vederea prevenirii separarii copilului de familia sa.

 

Situatie de risc: orice situatie, masura sau inactiune care afecteaza dezvoltarea fizica, mentala, spirituala, morala ori sociala a copilului, in familie sau in comunitate, pentru o perioada determinata de timp.

-În situaţia în care se constată scăderea randamentului şcolar, învăţătorul/dirigintele copilului are obligaţia de a solicita sprijinul consilierului şcolar şi de a anunţa în scris reprezentantul serviciului public de asistenţă socială.

-În situaţia în care în urma evaluării se constată că există suspiciuni de afectare a stării emoţionale a copilului, reprezentantul serviciului public de asistenţă socială solicită sprijinul unui psiholog, în vederea includerii acestuia în cadrul unui program de consiliere psihologică. Dacă la nivel local nuexistă psiholog, reprezentantul serviciului public de asistenţă socială solicită sprijinul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului în vederea facilitării accesului la servicii de specialitate.

-În situaţia în care se constată degradarea stării de sănătate a copilului care are părinţii plecaţi la muncă în străinătate, reprezentantul serviciului public de asistenţă socială are obligaţia de a informa în scris medicul de familie şi de a solicita sprijinul acestuia în ceea ce priveşte verificarea stării de sănătate a minorului.

-În situaţia în care se constată afilierea copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate la un grup de prieteni cu comportament infracţional, reprezentantul serviciului public de asistenţă socială are obligaţia de a solicita în scris sprijinul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, în vederea oferirii de servicii de specialitate, concomitent cu informarea unităţii şcolare la care acesta este înscris şi a poliţiei.

-În situaţia în care, reprezentantul serviciului public de asistenţă socială intră în contact cu un copil şi are suspiciuni asupra unui posibil caz de abuz, neglijare sau rele tratamente, acesta are obligaţia de a sesiza de îndată direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în vederea iniţierii procedurilor prevăzute de lege în astfel de cazuri.

12.In situatia în care constată că nu există persoana desemnată prin hotarare de delegare a autoritatii parintesti sa se ocupe de cresterea si ingrijirea copilului, Directia de Asistenta Sociala are obligaţia de a informa în scris persoana în îngrijirea căreia se află copilul cu privire la prevederile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:” Cel care ia un copil pentru a-l ingriji sau proteja temporar, pana la stabilirea unei masuri de protective in conditiile legii, are obligatia de a-l intretine si, in termen de 48 de ore, de a anunta autoritatea administratie publice locale in a carei raza teritoriala isi are sediul sau domiciliul”. In acest caz monitorizarea copilului se va face la fiecare 3 luni.

13. In situatia in care exista persoana desemnata prin hotarare de delegare a autoritatii parintesti sa se ocupe de cresterea si ingrijirea copilului, Directia de Asistenta Sociala are obligaţia ca in primele 6 luni după primirea copiei hotărârii de delegare a autorităţii părinteşti sa realizeze o dată la două luni vizite la domiciliul persoanelor desemnate de instanţă, în vederea informării şi consilierii acestora cu privire la răspunderea pentru creşterea şi îngrijirea copilului. Ulterior vizitele vor fi realizate semestrial.

 

Obligatiile persoanei care se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului cu parinte/parinti plecat/plecati la munca in strainatate:

-sa asigure toate conditiile unei ingrijiri si educari normale cresterii si dezvoltarii copilului.

-sa puna la dispoziţia Directiei de Asistenta Sociala toate datele şi informaţiile pe care le deţine cu privire la adresa la care pot fi contactaţi părinţii în străinătate şi de a face dovada că menţine legătura cu aceştia.

-sa participe la evenimentele/programele de consiliere si informare organizate de catre Directia de Asistenta Sociala.

-sa anunte orice modificare ce poate interveni in legatura cu copilul pe care il are in crestere si ingrijire cu privire la domiciliul, unitatea de invatamant, medicul de familie, adresa parintilor, numere de telefon, etc.

-in cazul in care constata probleme ale minorului privind situatia scolara, anturajul daunator, starea medicala sau alte aspecte negative sa solicite sprijin reprezentantilor Directiei de Asistenta Sociala, consilierului scolar, psihologului, medicului de familie, sau oricarei alte autoritati/institutii publice locale.

 

Conform prevederilor art. 4 lit. b și lit. c din Anexa 1 la H.G. nr. 691/2015:

14. Părintele care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului după plecarea celui de al doilea părinte la muncă în străinătate, precum și persoana in sarcina careia cad ingrijirea si ingrijirea copilului, trebuie sa urmeze, obligatoriu, programe de educație parentală și de consiliere, pentru a preveni situatii de conflict, neadaptare sau neglijenta in relatia cu minorul.

15. În acest sens, Direcția de Asistență Socială prin Serviciul Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului organizează trimestrial întâlniri/evenimente de consiliere/informare, programe de educație parentală, pentru persoanele suport/părintele care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului după plecarea celuilalt părinte la muncă în străinătate, ce pot viza:

-rolul activ al persoanelor suport în educația și dezvoltarea copilului

-drepturile și obligațiile părinților care doresc să plece la muncă în străinătate, a persoanelor suport precum și sprijinul ce poate fi acordat acestora;

-necesitatea realizării demersurilor cu privire la hotărârea de delegare a autorității părintești și beneficiile acesteia;

-importanța prezenței părinților în viața copiilor, atât a mamei cât și a tatălui, fiecare având rolul său în creșterea, dezvoltarea și educarea minorilor;

-prevenirea situațiilor de conflict a persoanei suport în relația cu minorul;

-importanța prezenței părinților în viața copiilor, atât a mamei cât și a tatălui, fiecare având rolul său în creșterea, dezvoltarea și educarea minorilor;

-modalități de identificare și rezolvare a conflictelor sau problemelor ce pot să apară în procesul de dezvoltare a copilului, indiferent de vârsta acestuia;

-importanța părinților în viața copilului;

-colaborarea persoanei suport cu copiii și societatea;

-evidențierea conflictelor care apar între copil și persoana suport precum și modul cum se ajunge la cooperare.

-problemele întâmpinate de către persoanele suport.

 

Acte necesare

Listă orientativă cu documentele necesar a fi incluse în dosarul transmis instanței, în vederea nominalizării persoanei care va asigura creșterea și îngrijirea copilului pe durata absenței părinților din țară și obținerii hotărârii de delegare a autorității părintești

 

  • documente ale părintelui/părinţilor: copie acte de identitate şi de stare civilă (certificat de căsătorie),
  • dovada faptului că părintele respectiv exercită singur autoritatea părintească (copie hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă de divorţ, copie certificat de deces al celuilalt părinte), dacă este cazul,
  • alte acte (dacă acestea există) contract de muncă, permis de muncă care să ateste unde va/vor pleca părintele/părinții şi pentru ce perioadă etc.
  • documente de stare civilă ale copilului: copie certificat de naștere/carte de identitate, adeverință medicală privind starea de sănătate a acestuia;
  • documente pentru persoana în grijă căreia va rămâne copilul: copie act de identitate, cazier judiciar, dovada veniturilor (adeverinţă de salariat, talon de pensie etc.), dovada spaţiului de locuit, adeverinţă medicală care să ateste dacă este clinic sănătos, o declaraţie pe propria răspundere că are /nu are alți copii în întreținere;
  • alte acte doveditoare care pot descrie situația familială sau a copilului, în funcție de situație sau la cererea judecătoriei.

 

Formulare

Notificare străinătate

Declarație către tribunal în vederea obținerii hotărârii de delegare a autorității părintești

Cerere consiliere psihologică

Consimțământ privind acordul de prelucrarea datelor cu caracter personal