Găzduire Cămine pentru Persoane Vârstnice

 

Condiții

 1. Să aibă împlinită vârsta de pensionare stabilită de lege, respectiv 60 de ani pentru femei şi 65 de ani pentru bărbaţi
 2. Să aibă domiciliul pe raza municipiului Brăila
 3. Să nu deţină contract de vânzare cumpărare cu clauză de întreţinere
 4. Să nu fie încadrat în grad de handicap

 

Acte necesare

 1. Cererea scrisa a persoanei interesate, a reprezentantului legal al acesteia, etc;
 2. Copii de pe actele de stare civilă/identitate (buletin de identitate, carte de identitate, certificat de nastere, casatorie, deces pentru sot/sotie, etc) pentru beneficiar, susţinători şi membrii familiei acestora;
 3. Acte privind veniturile realizate(cupon de pensie, adeverinţă de salariu, contract de depozit etc) sau declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri – atât din partea susținătorilor legali cât și din partea potențialului beneficiar;
 4. Acte referitoare la situatia juridica a imobilului in care locuiește beneficiarul, cu sau fără forme legale (contract de vanzare-cumparare, contract de inchiriere etc.);
 5. Adeverință de la asociația de proprietari cu numărul și numele persoanelor care locuiesc în imobil, atât pentru persoana vârstnică cât și pentru susținătorii legali. În situația în care aceștia locuiesc la casă, vor susține o declarație pe proprie răspundere cu privire la componența familiei.
 6. Declaraţie pe propria răspundere a susţinătorilor legali cu privire la cauzele neîndeplinirii obligatiilor ce le revin vis-a-vis de persoana care solicită admiterea în cadrul centrului;
 7. Copie de pe ultima hotărâre judecătorească definitivă, prin care s-au stabilit obligaţii de întreţinere ale unor persoane în favoarea sau în obligaţia persoanei beneficiare îngrijite în cămin, dacă este cazul; copii de pe ultima hotărâre judecătorească definitivă, prin care cei care datorează plata contribuţiei de întreţinere au stabilite obligaţii de întreţinere şi faţă de alte persoane;
 8. Adeverință medicală cu privire la bolile cronice şi afecţiunile pentru care necesită îngrijire specială, după caz, eliberata de medicul de familie/entităţile competente- pentru beneficiari;
 9. Adeverință de la medicul psihiatru cu diagnosticul și mențiunea că nu suferă de afectiuni psihice care contraindică internarea în colectivitate- pentru solicitant;
 10. Analize şi investigaţii medicale, dupa caz: radiografie pulmonară (facultativă în cazul persoanelor netransportabile), VDRL, examen coproparazitologic şi coprobacteriologic- pentru potenţialul beneficiar.
 11. Acordul potenţialului beneficiar/reprezentant legal/susţinător legal cu privire la prelucararea datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) si ale Legii nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679
 12. Acordul potenţialului beneficiar/reprezentant legal/susţinător legal cu privire la verificarea datelor cu privire la depozite bancare, contribuţii, venituri, vehicule, clădiri, terenuri, în sistemul electronic Patrimven

 

În cazul în care  din actele prezentate nu se clarifică situaţia locativă, familială şi financiară a petentului, se vor solicita şi alte acte particulare fiecărui caz în parte .

 

Formulare

Cerere internare camine