Stimulent educațional - tichet social pentru grădiniță

 

Criterii (conform art.2 din Legea  nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, republicata):

(1) Stimulentele educaţionale se acordă copiilor din familiile care au stabilit dreptul la alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare**), indiferent dacă familia se află în plata acestui drept sau acesta este suspendat.

(2) Prin excepţie de la alin. (1), stimulentul educaţional se acordă şi copiilor aflaţi în îngrijirea persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreţinerea copilului, pe perioada absenţei părinţilor, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă veniturile pe persoană, inclusiv copilul aflat în îngrijire, nu depăşesc nivelul maxim de venituri pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei( 530 lei)

(3) Stimulentul educaţional se acordă numai pentru copiii înscrişi într-o unitate de învăţământ preşcolar, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Acte necesare

ACTE DOVEDITOARE PRIVIND COMPONENŢA FAMILIEI – ORIGINAL ŞI COPIE :

 • ACTE DE IDENTITATE SOLICITANT, SOŢ/ SOŢIE/ PARTENER(Ă);
 • CERTIFICATE DE NAŞTERE PENTRU COPIII AFLAŢI ÎN ÎNTREŢINERE;

Dacă este cazul:

 • CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE;
 • LIVRET DE FAMILIE;
 • HOTĂRÂREA JUDECĂTOREASCĂ DE DIVORŢ / DE ÎNCREDINŢARE MINORI;
 • HOTĂRÂREA JUDECĂTOREASCĂ DE ÎNCREDINŢARE ÎN VEDEREA ADOPŢIEI / DE ÎNCUVIINŢARE A ADOPŢIEI;
 • HOTĂRÂREA JUDECĂTOREASCĂ SAU, DUPĂ CAZ, HOTĂRÂREA COMISIEI PENTRU PROTECŢIA COPILULUI PENTRU MĂSURA PLASAMENTULUI;
 • HOTĂRÂREA JUDECĂTOREASCĂ DE INSTITUIRE A TUTELEI SAU, DUPĂ CAZ, DISPOZIŢIA AUTORITĂŢII TUTELARE;
 • DUPĂ CAZ, ALTE ACTE DOVEDITOARE PRIVIND COMPONENŢA FAMILIEI

 ACTE DOVEDITOARE PRIVIND VENITURILE REALIZATE DE MEMBRII FAMILEI ÎN LUNA ANTERIORĂ DEPUNERII SOLICITĂRII STIMULENTULUI EDUCAŢIONAL - ORIGINALE

 • ADEVERINŢĂ ELIBERATĂ DE ANGAJATOR PRIVIND SALARIUL REALIZAT PE LUNA ANTERIOARĂ DEPUNERII CERERII, DIN CARE SĂ REZULTE SALARIU NET ŞI ORICE ALTE SUME SAU AVANTAJE ASIMILATE SALARIULUI (DE EX.: DACĂ BENEFICIAZĂ SAU NU DE BONURI VALORICE);
 • ADEVERINŢĂ A.J.O.F.M. SAU CUPON MANDAT POŞTAL / EXTRAS DE CONT INDEMNIZAŢIE DE ŞOMAJ ŞI / SAU VENIT LUNAR DE COMPLETARE - dacă este cazul;
 • CUPON MANDAT POŞTAL / EXTRAS DE CONT / DECIZIE PRIVIND PENSIA (DE EX.: PENTRU LIMITA DE VÂRSTĂ / ANTICIPATĂ / INVALIDITATE / DE URMAŞ / DE AGRICULTOR) - dacă este cazul;
 • CUPON MANDAT POŞTAL / EXTRAS DE CONT / DECIZIE PRIVIND INDEMNIZAŢIA PENTRU PERSOANELE CARE ŞI-AU PIERDUT TOTAL SAU PARŢIAL CAPACITATEA DE MUNCĂ CA URMARE A PARTICIPĂRII LA REVOLUŢIE ŞI PENTRU URMAŞII ACESTORA - dacă este cazul;
 • CUPON MANDAT POŞTAL / EXTRAS DE CONT / DECIZIE PRIVIND INDEMNIZAŢIA DE HANDICAP/ DE ÎNSOŢITOR PENTRU PENSIONARI GR.I DE INVALIDITATE / NEVĂZĂTORI HANDICAP GRAV - dacă este cazul;
 • CUPON MANDAT POŞTAL / EXTRAS DE CONT / DECIZIE PENTRU INDEMNIZAŢIA PENTRU CREŞTEREA COPILULUI PÂNĂ LA VÂRSTA DE 1,2, SAU 3 ANI, STIMULENT LUNAR DE INSERŢIE, INDEMNIZAŢIA ŞI AJUTOARE PENTRU CREŞTEREA COPILULUI CU HANDICAP - dacă este cazul;
 • CUPON MANDAT POŞTAL / EXTRAS DE CONT / DECIZIE PENTRU ALOCAŢIA DE STAT PENTRU COPII;
 • ALTE DOCUMENTE DIN CARE SĂ REZULTE ALTE SURSE DE VENIT.

 ALTE ACTE

- PENTRU COPILUL/ COPII BENEFICIARI - ADEVERINŢĂ DE LA INSTITUŢIA DE ÎNVĂTĂMÂNT PREŞCOLAR PRIVIND ÎNSCRIEREA/ FRECVENTAREA GRĂDINIŢEI ÎN ANUL ŞCOLAR 2020-2021, MENŢIONÂND ŞI DATA ÎNSCRIERII;

- PENTRU CEILALŢI COPII – DACA ESTE CAZUL - ADEVERINŢĂ DE LA INSTITUŢIA DE ÎNVĂTĂMÂNT ŞI DACĂ BENEFICIAZĂ SAU NU DE BURSĂ PENTRU ELEVI ŞI/ SAU STUDENŢI;

- Declaratie solicitant AJPIS conform regulament UE- descarca aici!

- Declaratie solicitant pentru prelucrarea datelor cu caracter personal- descarca aici!

- Cerere stimulent educational- descarca aici!

- Declaratie utilizare tichete- descarca aici!

 DOSAR CU ŞINĂ

 

Prevederi legale cu privire la stabilirea veniturilor

La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie conform prevederilor legale se exceptează următoarele:

 1. a) sumele primite cu titlu de prestaţii sociale în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. b) alocaţia de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările ulterioare;
 3. c) ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, alocaţia pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ajutorul pentru încălzirea locuinţei acordat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) ajutoarele de stat acordate pentru activităţile agricole din fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile;
 5. e) sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv susţinerii educaţiei preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, prin programe ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, altor instituţii publice şi private, inclusiv organizaţii neguvernamentale;
 6. f) sumele primite din activitatea de zilier, în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată;
 7. g) sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de formare profesională organizate în condiţiile legii, dacă acestea nu au titlu de venituri salariale;
 8. h) sumele primite cu titlu de ajutor temporar ori ocazional din partea unor persoane fizice sau juridice ori de la bugetul de stat sau local cu titlu de ajutor de urgenţă.

Veniturile realizate de membrii familiei, inclusiv cele exceptate, se dovedesc, după caz, prin documentele eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorităţi competente, mandate poştale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziţii de stabilire a drepturilor.

 

Conditii de acordare

ART. 5 din Legea Nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

 • Acordarea stimulentelor educaţionale este condiţionată de frecvenţa regulată la grădiniţă a copiilor din familiile beneficiare ale stimulentului educaţional prevăzut de prezenta lege.
 • În sensul prezentei legi, prin frecvenţă regulată se înţelege prezenţa zilnică a copilului la grădiniţă în luna monitorizată, cu excepţia absenţelor motivate.

 (3) Se consideră absenţe motivate, ce nu afectează acordarea tichetelor sociale, următoarele cazuri, cu condiţia ca acestea să nu depăşească 50% din zilele de grădiniţă:

 1. a) absenţe medicale: motivate, numai dacă părinţii aduc scutiri medicale corespunzătoare perioadelor în care au lipsit copiii, la revenirea acestora la grădiniţă. În caz excepţional, o singură dată pe an şcolar, copiii pot beneficia de tichete sociale şi dacă în luna monitorizată au lipsit mai mult de 50% din zilele de grădiniţă, din motive medicale;
 2. b) învoiri: copiii pot fi învoiţi de către părinţi în limita a 3 zile pe lună, cu condiţia anunţării cadrelor didactice.

 

Formulare

Cerere stimulent educational

Declaratie utilizare tichete

Declaratie solicitant AJPIS conform regulament UE

Declaratie solicitant pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Consimtamant utilizare mijloace electronice