Serviciul Coordonare si Monitorizare Centre Rezidentiale

 

Atributii

Atribuțiile Serviciul Coordonare si Monitorizare Centre Rezidentiale

 • asigură servicii de informare şi consiliere a persoanelor vârstnice cu privire la drepturile sociale ale acestora;
 • efectuează anchete sociale, prin care se stabilesc nevoile persoanelor vârstnice şi serviciile comunitare care trebuie prestate acestora;
 • identifică şi întocmeşte evidenţa persoanelor vârstnice aflate în nevoie;
 • în urma anchetelor sociale, informează directorul instituţiei despre măsurile de asistenţă socială, justificate de situaţiile constatate şi propune aprobarea, respingerea, suspendarea sau încetarea dreptului la serviciile de asistenţă socială;
 • ține permanent legătura cu directorii centrelor rezidenţiale în vederea repartizării beneficiarilor în funcţie de locurile disponibile
 • asigură sustenabilitatea Proiectului „Reţea de centre de sprijin pentru victimele violenţei domestice-SOS Violenţa” şi serviciile acordate;
 • asigura intervenţia mobilă pentru cazurile de violenţă domestică şi ia măsurile necesare pentru prevenirea violenţei domestice;
 • întocmeşte baza de date cu privire la victimele violenţei domestice identificate;
 • stabileşte măsuri şi acţiuni de urgenţă în vederea reducerii efectelor de criză;
 • soluţionează sesizările venite din partea instituţiilor/organizaţiilor/terţelor persoane cu privire la situaţiile de dificultate ale persoanelor adulte;
 • verifică permanent persoanele care sunt cazate pe timpul nopții în Adăpostul de noapte;
 • sprijină persoanele cazate la Adăpostul de noapte în demersurile privind încadrarea în muncă, repartizarea unei locuinţe sociale din fondul locativ de stat, perfecţionare, etc;
 • elaborează planurile individualizate privind măsurile de asistenţă pentru prevenirea sau combaterea situaţiilor de risc social, inclusiv intervenţii focalizate pentru persoanele fără adăpost.

Atribuții Serviciul Coordonare si Monitorizare Centre Rezidentiale

 • identifică categoriile vulnerabile de persoane în vederea accesului la serviciul social de masă la cantina socială;
 • informează potenţialii beneficari asupra condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească în vederea admiterii pentru serviciul social de masă la cantina;
 • consiliează beneficiarii de servicii sociale de masă la cantina socială asupra drepturilor şi obligaţiilor pe care le au aceştia;
 • efectuează anchete sociale şi întocmeşte referatele corespunzătoare acestora pe care le înaintează conducătorului instituţiei;
 • întocmeşte dosarul personal al beneficiarului de servicii sociale pe care le administrează şi îl arhivează conform legislaţiei în vigoare;
 • întocmeşte dispoziţiile primarului în vederea acordării sau încetării serviciului social;
 • monitorizează distribuirea hranei către beneficiari, evaluază calitativ serviciul social furnizat şi redactează procesul verbal al activităţii;
 • întocmeşte referate de specialitate şi informări diverse privind serviciul social de masă la cantina;
 • punerea în aplicare a Mandatelor de executare, Ordonanțelor de renunțare la urmarirea penală și a Sentințelor Civile emise de către instanțele de judecată și întocmirea documentației specificeș
 • monitorizarea tinerilor în vârstă de peste 18 ani pentru care s-a încetat măsura de protecție specială și s-a optat pentru indemnizație lunară în sumă de 4,8 ISR

 

Serviciul social "Unitate de îngrijire la domiciliu" este înființat și administrat de furnizorul public de servicii sociale, Direcția de Asistență Socială Brăila, prin HCLM nr.491/24.09.2018. Serviciul social Unitate de îngrijire la domiciliu functionează în baza HCLM nr. 155/29.03.2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social furnizat la domiciliu: Unitate de îngrijire la domiciliu.

Serviciul social se adresează unui număr maxim de 42 de persoane dependente, urmare a pierderii autonomiei funcționale din cauze fizice, psihice sau mintale.

Scopul serviciului social ”Unitate de îngrijire la domiciliu” este prevenirea instuționalizării persoanelor vârstnice în centre rezidențiale de îngrijire și asistență/cămine pentru persoane vârstnice, de îmbunătățire a calității vieții și socializarea lor. Serviciul social furnizat la domiciliu acordă ajutor beneficiarilor pentru realizarea activităților de bază și instrumentale ale vieții zilnice, în vederea menținerii în mediul propriu de viață și prevenirii situaților de dificultate și dependență .

 

Serviciul social "Adăpost de noapte" este înființat și administrat de furnizorul public de servicii sociale, Direcția de Asistență Socială Brăila, prin HCLM nr.728/20.12.2018 privind Înființarea Adăpostului de Noapte, prin reorganizarea Centrului Social de Găzduire în Regim de Urgență.

Adăpostul de noapte are o capacitate de 150 locuri și funcționează în imobilul P+3E, proprietatea domeniului public al Municipiului Brăila, din Calea Galați nr.346, C1-cămin C.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Adăpostul de noapte sunt persoane adulte fără adăpost, cu precădere cele dependente de stradă, afectate fizic și psihic, cu șanse minime de inserție, persoane care nu au afectată independența fizică.

Grupul țintă al adăpostului de noapte este alcătuit din persoane care nu au locuință proprietate personală sau care trăiesc într-o locuință improprie și realizează venituri reduse de până la nivelul pensiei sociale minime garantate, conform legislației în vigoare. 

Cazarea persoanei asistate în Adăpostul de noapte se realizează pe o durată de maxim 12 ore, de la ora 19:00 la ora 07:00. Primirea beneficiarilor în cadrul Adăpostului se realizează în intervalul orar 19:00 – 22:00.

 

Serviciul social de masă la cantina socială

Condițiile de acordare a serviciului social de masă la cantina socială sunt reglementate de Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social.

Pot beneficia de serviciile cantinelor de ajutor social următoarele categorii de persoane:

 1. a) copiii în vârstă de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit lunar ajustat se ia în calcul la stabilirea veniturilor cumulate ale familiei;
 2. b) tinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile de învăţământ ce funcţionează în condiţiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 25 de ani respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani, care se află în situaţia prevăzută la lit. a);
 3. c) persoanele care beneficiază de venit minim de incluziune (ajutor social) sau de alte ajutoare băneşti acordate în condiţiile legii şi al căror venit lunar ajustat se ia în calcul la stabilirea veniturilor cumulate ale familiei/persoanei singure;
 4. d) pensionarii;
 5. e) persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situaţii: sunt izolate social, nu au susţinători legali, sunt lipsite de venituri;
 6. f) invalizii şi bolnavii cronici;
 7. g) orice persoană care, temporar, nu realizează venituri beneficiază de servicii sociale pe o perioadă de cel mult 90 de zile pe an.

Serviciile sociale care sunt prestate beneficiarilor sunt următoarele :

 1. a) pregătirea și servirea a două mese, zilnic, de persoană, prânzul și cina, în limita alocației de hrană prevăzute de reglementările legale, respectiv 16 lei/zi/persoană.
 2. b) transport gratuit numai pentru persoanele care beneficiază de distribuirea hranei la domiciliu.

Serviciile sociale de masă la cantina socială se distribuie gratuit persoanelor care nu au venituri sau al căror venit lunar ajustat se ia în calcul la stabilirea veniturilor cumulate ale familiei/persoanei singure.

Direcția de Asistență Socială Brăila a încheiat un contract de prestare "Servicii de Cantină" cu Fundația Sf. Spiridon Steaua Magică, în care aceasta din urmă se obligă să presteze servicii sociale de preparare și servire a mesei în limita a 91 porții/zi.

 

Serviciul social destinat persoanelor vârstnice - Căminele pentru persoanele vârstnice

La nivelul Municipiului Brăila funcţionează trei centre rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice şi persoanelor dependente, înfiinţate ca instituţii publice de asistenţă socială cu personalitate juridică:

A.Căminul pentru Persoane Vârstnice „Lacu Sărat” (www.camin-lacu-sarat.ro), cu sediul în Stațiunea Lacu Sărat, Aleea Centrală nr.1, județul Brăila, dispune de o capacitate totală de 142 locuri, găzduirea beneficiarilor realizându-se în limita locurilor disponibile.

Căminul pentru Persoane Vârstnice „Lacu Sărat” funcționează în baza HCLM nr. 240/28.05.2021, privind Aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Căminului pentru Persoane Vârstnice „Lacu Sărat”.

B.Complexul rezidențial „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” (www.caminpetrusipavel.ro), care desfășoară următoarele servicii sociale: serviciul social pentru persoane vârstnice și serviciul social pentru persoane aflate în situații de dependență. Capacitatea de găzduire a complexului este de 197 locuri din care 161 locuri pentru serviciul social pentru persoane vârstnice – ”Căminul pentru persoane vârstnice- Caraiman” situat în municipiul Brăila, str. Caraiman nr.11 și 36 locuri pentru serviciul social pentru persoane aflate în situații de dependență – Centrul rezidențial de îngrijjire și asistență persoane dependente -Zambilelor -situat în municipiul Brăila, str. Zambilelor nr.1A.  

Complexul rezidențial „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” funcționează în baza HCLM nr.295/18.06.2021, privind infiintarea Complexului rezidential „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” cu modificarile si completarile ulterioare.

C.Complexul rezidențial „Sfânta Maria” (www.santamariabraila.ro), cu sediul în județul Brăila, Comuna Vădeni, sat. Baldovinești, Calea Moș Anghel nr.486, desfășoară următoarele servicii sociale: serviciul social pentru persoane vârstnice și serviciul social pentru persoane aflate în situații de dependență. Capacitatea de găzduire a complexului este de 128 locuri, respectiv 100 locuri pentru serviciul social pentru persoane vârstnice și 28 locuri pentru serviciul social pentru persoane aflate în situații de dependență.

Complexul rezidențial „Sfânta Maria” funcționează în baza HCLM nr.239/28.05.2021 privind Aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Complexului rezidențial „Sfânta Maria” cu modificarile si completarile ulterioare.

Cele trei centre rezidențiale menționate mai sus, se află în coordonarea Direcției de Asistență Socială Brăila. Acestea funcționează cu respectarea prevederilor Legii nr.17/2000 privind asistența socială  persoanelor vârstnice și Standardului minim de calitate prevăzut la Anexa 1 din Ordinul 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale.

Admiterea într-unul din cele trei centre rezidențiale susmenționate, se face dacă persoana vârstnică se află în una dintre următoarele situații:

 1. a) nu are familie sau nu se află în întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;
 2. b) nu are locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii;
 3. c) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;
 4. d) nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată;
 5. e) se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice.  

Dosarul solicitantului în vederea admiterii în cadrul unuia dintre cele trei centre rezidențiale destinate persoanelor vârstnice, se depune la sediul Direcției de Asistență Socială Brăila, din Str. Scolilor, nr. 64, Camera 4.

Dosarul conține o serie de documente (atașament), în conformitate cu Anexa 2 la HCLM nr. 62/12.02.2024 privind Aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției lunare de întreținere, a alocației zilnice de hrană a persoanelor îngrijite în centrele rezidențiale, precum și aprobarea Metodologiei de stabilire și calcul a contribuției de întreținere, a Metodologiei de admitere a persoanelor vârstnice/adulte, a Modelului cadru al raportului de activitate al centrelor rezidențiale aflate sub coordonarea Direcției de Asistență Socială Brăila.

Precizăm că pentru găzduirea într-un centru rezidențial, persoana vârstnică are obligația de a plăti o contribuție lunară de întreținere care se stabilește individualizat, în urma evaluării complexe, pe baza costului mediu lunar de întreținere, precum și a veniturilor persoanei vârstnice și după caz, a susținătorilor legali ai acesteia.

 1. Costul mediu lunar de întreținere a unui vârstnic într-unul din căminele pentru persoanele vârstnice pentru anul 2024 se prezintă astfel:

 

Costul mediu lunar de întreținere/lei/persoană

Centrul rezidenţial

Persoane dependente

Persoane semi-dependente

Persoane inde- pendente

Căminul pentru Persoane Vârstnice „Lacu Sărat” Brăila

7041 4821 3633

Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sf. Apostoli Petru şi Pavel” Brăila

Complexul rezidențial „Sfânta Maria” Brăila

*HCLM nr. 62/12.02.2024 privind Aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției lunare de întreținere, a alocației zilnice de hrană a persoanelor îngrijite în centrele rezidențiale, precum și aprobarea Metodologiei de stabilire și calcul a contribuției de întreținere, a Metodologiei de admitere a persoanelor vârstnice/adulte, a Modelului cadru al raportului de activitate al centrelor rezidențiale aflate sub coordonarea Direcției de Asistență Socială Brăila.

Pentru găzduirea într-unul din centrele rezidențiale menționate mai sus, persoanele vârstnice datorează contribuție lunară de întreținere astfel:

a) în cuantum de 60% din veniturile lunare fără a depăși costul mediu lunar de întreținere.

b) pentru persoanele care au venituri insuficiente, responsabilitatea acoperirii diferenței până la concurența valorii integrale a contribuției de întreținere revine susținătorilor.

 S-a aprobat pentru anul 2024, valoarea contributiei lunare astfel:

 

Contribuţia lunara de întreţinere/lei/persoană pentru anul 2024

Centrul rezidenţial

Persoane dependente

Persoane semi-dependente

Persoane inde- pendente

Căminul pentru persoane vârstnice “Lacu Sărat” Brăila

2292 lei

1988 lei

1767 lei

Căminul pentru persoane vârstnice “Sf. Apostoli Petru şi Pavel” Brăila

Complexul rezidential “Sfânta Maria” Brăila

*HCLM nr. 62/12.02.2024 privind Aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției lunare de întreținere, a alocației zilnice de hrană a persoanelor îngrijite în centrele rezidențiale, precum și aprobarea Metodologiei de stabilire și calcul a contribuției de întreținere, a Metodologiei de admitere a persoanelor vârstnice/adulte, a Modelului cadru al raportului de activitate al centrelor rezidențiale aflate sub coordonarea Direcției de Asistență Socială Brăila.

Astfel, pentru o persoană vârstnică (dependentă) găzduită într-un centru rezidențial care plătește o contribuție lunară de întreținere de 2292 lei/lună, bugetul local suportă aproximativ 67% din valoarea costului mediu lunar de întreținere, în vreme ce persoana vârstnică și familia sa suportă aproximativ 33% din valoarea costului mediu lunar de întreținere. Procentele au fost raportate la o contribuție de  2292 lei și un cost mediu lunar de întreținere de 7041 lei.

 

Fundația Regală Margareta a României a dezvoltat în anul 2015 proiectul Telefonul Vârstnicului-0800460001

Această linie telefonică funcționează la nivel național este gratuită, confidențială și răspunde nevoilor tuturor vârstnicilor din România: de informare, consiliere, sprijin practic și emoțional. Persoanele vârstnice primesc sfaturi și sunt îndrumate de operatorii specializați în asistență socială ai Fundației Regale Margareta a României.

 

Legislație

 • Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată;
 • Ordinul 29/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistemul integrat şi cantinelor sociale;
 • Legea nr. 292/2011 legea asistentei sociale, cu modificarile si completarile ulterioare
 • HCLM nr.240/28.05.2021 privind Aprobarea Organigramei, a Statului de functii si a Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale Căminului pentru Persoane Vârstnice “Lacu Sărat “;
 • HCLM nr.239/28.05.2021 privind Aprobarea Organigramei, a Statului de functii si a Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale Complexului rezidențial „Sfânta Maria” cu modificarile si completarile ulterioare;
 • HCLM nr.295/18.06.2021 privind Înființarea Complexului rezidențial „Sfintii Apostoli Petru si Pavel” prin reorganizarea Caminului pentru persoane varstnice „Sfintii Apostoli Petru si Pavel” Brăila cu modificarile si completarile ulterioare.
 • HCLM nr.728/20.12.2018 privind Înființarea Adăpostului de Noapte, prin reorganizarea Centrului Social de Găzduire în Regim de Urgență.
 • HCLM nr.10/31.01.2020 privind Regulamentul de organizare si functionare al Adapostului de noapte
 • HG nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale in baza caruia se stabileste contributia lunara de intretinere datorata de catre sustinatorii legali ai persoanelor varstnice din centrele rezidentiale cu modificarile si completarile ulterioare.
 • HG nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale cu modificarile si compeltarile ulterioare;
 • Legea nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul 2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică.
 • ORDIN 29/2019 din 3 ianuarie 2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale;
 • LEGE Nr. 208/1997 privind Cantinele de ajutor social;
 • HCLM nr.738/27.12.2022- privind aprobarea nivelului alocației zilnice de hrană/persoană la suma de 16 lei, pentru cantina socială.
 • Legea nr 143/2022 - pentru modificarea si completarea art. 129 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului si pentru stabilirea unor masuri de asistenta sociala.
 • HCLM nr. 155/29.03.2024 privind Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului social furnizat la domiciliu: "UNITATE DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU";
 • HCLM nr. 24/31.01.2023 - privind Aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a alocației zilnice de hrană, precum și a contribuției de întreținere a persoanelor îngrijite în centrele rezidențiale in coordonarea Directiei de Asistenta Sociala Brăila, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Ordin nr. 2489/2023 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate privind managementul de caz în serviciile sociale acordate persoanelor vârstnice
 • Legea nr. 196/31.10.2016 privind venitul minim de incluziune cu modificăile și completările ulterioare;
 • HCLM nr. 300/30.09.2011 – privind Ducerea la îndeplinire a mandatelor de executare a sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității și stabilirea domeniilor serviciilor publice și a locurilor în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității;
 • HCLM nr. 354/07.07.2023 – privind Prelungirea termenului de acordare în folosință gratuită a imobilului aparținând domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Calea Galați nr. 346, C1- cămin C, Direcției de Asistență Socială Brăila, până la data de 31.12.2050;
 • HCLM nr. 682/14.12.2023 – privind Aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce urmează a fi prestate în anul 2024;
 • OG nr. 55/2022 – privind Regimul Juridic al sancțiunii presării unei activități în folosul comunității, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 272/2004 – privind Protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare.

 

Informări

 Informare 06 2024- Violenta domestica

 Informare 05 2024

 Informare 03 2024 - Centre rezindentiale

 Informare 01 2024 - Cantina

 Informare 10 2023 - Ingrijire la domiciliu

 Informare 06 2023 - Violenta domestica

 Informare 04 2023 - Ingrijitori informali

 Informare 04 2023 - Adapost de noapte

 Informare 03 2023 - Centre rezindentiale

 Informare 03 2023 - Cantina

 Raport de activitate Adapost de noapte 2022

 Informare 10 2022 - Unitatea de ingrijire la domiciliu

 Informare 9 2022

 Informare 6 2022

 Informare 4 2022

 Informare 3 2022

 Raport de activitate Adapost de noapte 2021

 Raport de activitate Adapost de noapte 2020

 Raport de activitate Adapost de noapte 2019

 Informare 3 2019

 Informare 4 2019

 Informare 6 2019

 Informare 7 2019

 Informare 8 2019

 Informare 9 2019

 

Rapoarte

Raport de activitate Unitatea de ingrijire la domiciliu 2023

 

Materiale informative

Material informativ Unitatea de ingrijire la domiciliu