Serviciul Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului

 

Descriere

Identifică copiii aflați în situație de risc, sprijină și monitorizează respectarea drepturilor copilului având în vedere principiul interesului superior al copilului.

Atribuții:

-identificarea și evaluarea situațiilor care impun acordarea de servicii și/sau prestații pentru prevenirea separării copilului de familia sa, întocmind raportul de evaluare inițială și planul de servicii aprobat prin dispoziția primarului,

-monitorizarea şi analizarea situaţiei copiilor din unitatea administrativ-teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante, în baza unei fişe de monitorizare aprobate prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

-asigurarea consilierii și informării familiilor cu copii în întreținere asupra drepturilor și obligațiilor acestora, drepturilor copilului și serviciilor disponibile pe plan local,

-asigurarea și monitorizarea aplicării măsurilor de prevenire și combatere a consumului de alcool și droguri, de prevenire și combatere a violenței în familie, precum și a comportamentului delincvent,

-sprijinirea părinților cu privire la creșterea și îngrijirea copiilor, acordarea de servicii de consiliere familială,

-efectueaza anchete sociale la domiciliul familiilor cu copii aflate in evidenta si se informeaza despre felul in care acestia sunt ingrijiti, despre sanatatea si dezvoltarea lor fizica, educarea, invatatura si pregatirea lor profesionala, acordand, la nevoie, indrumarile necesare, intocmeste referatul constatator si acolo unde este cazul propune suspendarea sau modificarea planului de servicii,

-înaintează propuneri primarului, în cazul în care este necesară luarea unei măsuri de protecție specială, în condițiile legii,

-colaboreaza cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului in domeniul protectiei copilului si transmite acesteia toate datele si informatiile solicitate din acest domeniu,

-colaboreaza cu institutiile de invatamant in vederea depistarii cazurilor de rele tratamente, abuzuri sau de neglijare a copilului in vederea luarii masurilor ce se impun,

-monitorizarea mama/mama minoră și nou-născut aflați în situație de risc, cel puțin un an de la externare,

-în vederea instituirii măsurii de plasament sunt întocmite rapoarte de evaluare inițiale și remiterea acestora către Direcția de Asistență Generală și Protecția Copilului,

-urmărirea evoluției dezvoltării copilului și modul în care părinții acestuia iși exercită drepturile și iși îndeplinesc obligațiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecție specială și a fost reintegrat în familia sa întocmind rapoarte lunare pe o perioadă de minim 6 luni,

-monitorizarea relațiilor personale cu copilul pe o perioadă de până la 6 luni, în cazul în care nu se respectă programul stabilit de instanță sau convenit de părinți, la solicitarea unuia dintre părinți; asistă la preluarea și la înapoierea copilului de către parintele la care nu locuiește în mod statornic; întocmește raportul de monitorizare al relațiilor personale și îl înmânează fiecăruia dintre părinți,

-monitorizare plan de servicii post-rezidențiale,

-colaboreaza cu organizatii neguvernamentale si intocmeste planul de servicii necesar admiterii copiilor in centrele de zi de pe raza Municipiului Brăila,

-identifica copii lipsiti in mod legal de elementele constitutive ale identitatii lor sau de unele dintre acestea si ia de urgenta toate masurile necesare in vederea stabilirii identitatii lor in colaborare cu institutiile competente,

-propune primarului pe baza dosarului intocmit de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului stabilirea prin dispozitie a numelui si prenumelui copilului abandonat in maternitate si a carui mama nu a putut fi identificata; pe baza acestei dispoziții face declaratia de inregistrare a nasterii la Biroul de Stare Civila transmitand directiei actul de inregistrare a nasterii,

-realizeaza demersurile prevazute de lege pentru inregistrarea nasterii copilului gasit precum si a celui parasit de parinti in alte unitati sanitare,

-efectuarea de anchete sociale și întocmire raport de evaluare inițială, la solicitarea Direcțiilor de Asistență Socială și Protecția Copilului, cu privire la menținerea măsurii de protecție socială/încetarea măsurii de protecție socială/reintegrarea în familie a copilului,

-monitorizare tutelă minori,

-întocmirea și transmiterea către AJPIS Brăila a monitorizarii minorilor aflați în tutela – trimestrial,

-inregistreaza note de informare cu privire la prestarea de catre copii a activitatilor cu caracter culturar, artistic, sportive, publicitar si de modeling,

-înregistrarea declarațiilor părinților care pleacă la muncă în străinătate și eliberează dovezi în acest sens, la cererea angajatorului,

-întocmește rapoarte de evaluare inițială, completează fisa de riscuri și fisa de observație, după caz și monitorizează evoluția copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate, precum și menținerea relațiilor personale cu aceștia, întocmind, la nevoie, planul de servicii,

-întocmirea si transmiterea către DGASPC Brăila a situației copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate – trimestrial,

-întocmirea si transmiterea către DGASPC Brăila, trimestrial, a cazurilor de: abuz, neglijare, abandon sau rele tratamente aplicate minorilor, prestarea de către copii de activități remunerate în domeniile cultural, artistic, publicitar și de modeling, violență în familie, exploatare prin muncă,

-întocmirea fișei de evaluare inițială, plan de servicii aprobat prin dispoziție de primar și contract de servicii în vederea admiterii în cadrul Centrului Social Multifuncțional pentru comunitatea romă din cartierul Lacu Dulce,

-identificarea, evaluarea inițială, întocmirea anchetei sociale, a evaluării psihologice a familiei și copilului, întocmirea raportului de evaluare detaliată, a planului personalizat de consiliere, decizia directorului Direcției de Asistență Socială și contractul de servicii în vederea admiterii în cadrul Centrului Comunitar ’’Bunici și Nepoți’’,

-prelungirea/încetarea acordării serviciilor sociale în cadrul centrului comunitar prin întocmirea raportului de reevaluare, deciziei de prelungire/încetare și a actului adițional al contractului de servicii,

-identifica si propune primarului acordarea unor prestatii financiare exceptionale in situatia in care familia care ingrijeste copilul se confrunta temporar cu probleme financiare determinate de o situatie exceptionala si care pune in pericol dezvoltarea armonioasa a copilului.

 

Legislație

-Legea nr. 272/2004, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea asistenţei sociale nr. 292/2011;

-Ordin 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție;

-Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protectiei drepturilor copilului;

-Ordinului nr. 81/16.01.2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale;

-Legea nr.119/1996, republicată, cu privire la actele de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârea nr.801/2016 pentru stabilirea procedurilor de colectare și ștergere a datelor persoanelor cu identitate declarată, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă și evidența persoanelor;

-Ordin nr. 1733/2015 privind aprobarea Procedurii de stabilire şi plată a alocaţiei lunare de plasament;

-Hotărârea nr.75/2015 privind reglementarea prestării de către copii de activități remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modeling;

-Hotărârea nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia, precum și pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială și a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea;

-Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor -Ordinul nr. 24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi;

-Hotărârea nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;

-Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

- HOTĂRÂRE   Nr. 49 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state;

- Hotărârea nr. 1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligaţiilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor şi profesioniştilor implicaţi în prevenirea şi intervenţia în cazurile de copii aflaţi în situaţie de risc de părăsire sau părăsiţi în unităţi sanitare;

-Legea nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie;

-Legea 156/2023 privind organizarea activităţii de prevenire a separării copilului de familie;

-Hotărârea nr. 867/2009 privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii;

-Legea nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

-Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane;

 

Informări

 Informare 06.2024

 Informare 05.2024

 Informare 04.2024 

 Informare 02.2024

 Informare 01.2024

 Informare 12.2023

 Informare 11.2023

 Informare 10.2023

 Informare 07.2023

 Informare 06.2023

 Informare 05.2023

 Informare 04.2023

 Informare 03.2023 

 Informare 02.2023

 Informare 01.2023

 Informare 12.2022

 Informare 11.2022

 Informare 10.2022

 Informare 10.2022

 Informare 08.2022

 Informare 07-09.2022

 Informare 07.2022

 Informare 06.2022

 Informare 04.2022

 Informare 03.2022

 Informare 03.2022 - monitorizare

 Informare 02.2022

 Informare 01.2022

 Informare 06.2020

 Informare 05.2020

 Informare 04.2020