Găzduire Cămine pentru Persoane Vârstnice

 

Condiții

Condiţiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a fi internată într-un centru rezidenţial din subordinea Direcției de Asistență Socială Brăila sunt următoarele:

 1. are domiciliul stabil în municipiul Brăila de cel puţin 12 luni;
 2. este persoană vârstnică în sensul Legii 292/2011, legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, persoana care a împlinit vârsta de 65 ani;
 3. există locuri disponibile în centrele rezidenţiale care respectă integritatea, identitatea, demnitatea şi nevoile de îngrijire ale persoanelor vârstnice;
 4. să nu fie diagnosticați cu boli mintale, psihice sau cu alcoolism cronic;
 5. nu are familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
 6. nu are locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii. Nu vor beneficia de servicii sociale de îngrijire în centrele rezidenţiale, persoanele vârstnice care au încheiat un contract de vânzare - cumpărare cu clauză de întreţinere;
 7. nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare. Pentru a stabili că o persoană are venituri insuficiente este necesar ca în dosarul de internare să existe pentru luna anterioară solicitării, facturile de utilităţi (de întreţinere, curent, gaze, telefon, etc.), respectiv rețete pentru cumpărarea medicaţiei cu caracter permanent. În cazul în care aceste cheltuieli cumulate depășesc 50% din veniturile persoanei vârstnice, se consideră că aceasta nu dispune de venituri suficiente;
 8. nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată care poate fi asigurată de personalul căminului;
 9. se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio medicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice.

Îngrijirea persoanelor vârstnice în cămine reprezintă o măsură de asistenţă socială şi poate fi dispusă cu titlu de excepţie numai pentru persoanele care îndeplinesc cumulativ:

 1. Criteriile de eligibilitate de la art.8 alin (5), punctele a-d;
 2. Unul dintre criteriile de la art.8 alin (5), punctele e-i.

 

Acte necesare

Dosarul solicitantului în vederea admiterii în cadrul centrului rezidenţial se depune la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Brăila şi va cuprinde, după caz, următoarele documente aflate în termen de valabilitate:

 1. Cererea scrisă a persoanei interesate, a reprezentantului legal al acesteia, etc.;
 2. Copii de pe actele de stare civilă/identitate (buletin de identitate, carte de identitate, certificat de naştere, căsătorie, deces pentru soţ/soţie, etc.) pentru beneficiar, susţinători şi membrii familiei acestora;
 3. Acte privind veniturile realizate (cupon de pensie, adeverinţă de salariu, contract de depozit etc.) sau declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri - atât din partea susţinătorilor legali cât şi din partea potenţialului beneficiar;
 4. Adeverinţă de la Registrul Agricol din cadrul Primăriei Municipiului Brăila, şi/sau din cadrul primăriei localităţii de naştere (când naşterea nu s-a produs pe raza Municipiului Brăila) pentru beneficiar;
 5. Acte referitoare la situaţia juridică a imobilului în care locuieşte beneficiarul, cu sau fără forme legale (contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere etc.);
 6. Adeverinţă de la asociaţia de proprietari cu numărul şi numele persoanelor care locuiesc în imobil, atât pentru persoana vârstnică cât şi pentru susţinătorii legali sau declaraţie pe proprie răspundere cu privire la componenţa familiei în situaţia în care aceştia locuiesc la casă;
 7. Declaraţie pe propria răspundere a susţinătorilor legali cu privire la cauzele neîndeplinirii obligaţiilor ce Ie revin vis-a-vis de persoana care solicită admiterea în cadrul centrului, precum şi acte doveditoare în acest sens;
 8. Certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozitele, taxele locale şi alte venituri ale bugetului local eliberat de Direcţia Finanţelor Publice Locale, atât pentru susţinătorii legali cât şi pentru potenţialul beneficiar;
 9. Adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice, atât pentru susţinătorii legali cât şi pentru potenţialul beneficiar;
 10. Copie de pe ultima hotărâre judecătorească definitivă, prin care s-au stabilit obligaţii de întreţinere ale unor persoane în favoarea sau în obligaţia persoanei beneficiare îngrijite în cămin, dacă este cazul; copii de pe ultima hotărâre judecătorească definitivă, prin care cei care datorează plata contribuţiei de întreţinere au stabilite obligaţii de întreţinere şi faţă de alte persoane;
 11. Adeverinţă medicală cu privire la bolile cronice şi afecţiunile pentru care necesită îngrijire specială, după caz, eliberată de medicul de familie/entităţile Competente - pentru beneficiari;
 12. Adeverinţă de la medicul psihiatru cu diagnosticul şi menţiunea că nu suferă de afecţiuni psihice care contraindică internarea în colectivitate - pentru solicitant;
 13. Analize şi investigaţii medicale, după caz: radiografie pulmonară (facultativă în cazul persoanelor netransportabile), VDRL, examen coproparazitologic şi coprobacteriologic - pentru potenţialul beneficiar;
 14. Acordul potenţialului beneficiar/reprezentant legal/susţinător legal cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) şi ale Legii nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679;
 15. Acordul potenţialului beneficiar/reprezentant legal/susţinător legal cu privire la verificarea datelor cu privire la depozite bancare, contribuţii, venituri, vehicule, clădiri, terenuri, în sistemul electronic Patrimven.
 16. Copii facturi, bonuri din luna anterioară depunerii cererii de internare din care să rezulte că solicitantul nu realizează venituri suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;
 17. Copie dupã actul care atestã calitatea de reprezentant legal al persoanei lipsite de capacitate de exerciţiu, care este diagnosticatã cu dementã, dementã mixtã, boalã Alzheimer, respectiv tutelã, curatelã;

În cazul în care  din actele prezentate nu se clarifică situaţia locativă, familială şi financiară a petentului, se vor solicita şi alte acte particulare fiecărui caz în parte .

 

ATENȚIE!

 1. Pentru găzduirea într-un centru rezidențial este necesară efectuarea unui test pentru COVID-19.
 2. Testul trebuie făcut cu 48 ore înainte de data găzduirii în centru.
 3. Reprezentanții DAS vă vor contacta în vederea programării pentru testarea COVID-19.
 4. În cazul unui rezultat negativ aveți obligația ca în termen de 24 ore să vă prezentați la centru pentru găzduire.

 

Formulare

Cerere internare camine