Serviciul Coordonare si Monitorizare Centre Rezidentiale

 

Atributii

Atribuțiile Serviciul Coordonare si Monitorizare Centre Rezidentiale

 • asigură servicii de informare şi consiliere a persoanelor vârstnice cu privire la drepturile sociale ale acestora;
 • efectuează anchete sociale, prin care se stabilesc nevoile persoanelor vârstnice şi serviciile comunitare care trebuie prestate acestora;
 • identifică şi întocmeşte evidenţa persoanelor vârstnice aflate în nevoie;
 • în urma anchetelor sociale, informează directorul instituţiei despre măsurile de asistenţă socială, justificate de situaţiile constatate şi propune aprobarea, respingerea, suspendarea sau încetarea dreptului la serviciile de asistenţă socială;
 • ține permanent legătura cu directorii centrelor rezidenţiale în vederea repartizării beneficiarilor în funcţie de locurile disponibile
 • asigură sustenabilitatea Proiectului „Reţea de centre de sprijin pentru victimele violenţei domestice-SOS Violenţa” şi serviciile acordate;
 • asigura intervenţia mobilă pentru cazurile de violenţă domestică şi ia măsurile necesare pentru prevenirea violenţei domestice;
 • întocmeşte baza de date cu privire la victimele violenţei domestice identificate;
 • stabileşte măsuri şi acţiuni de urgenţă în vederea reducerii efectelor de criză;
 • soluţionează sesizările venite din partea instituţiilor/organizaţiilor/terţelor persoane cu privire la situaţiile de dificultate ale persoanelor adulte;
 • verifică permanent persoanele care sunt cazate pe timpul nopții în Adăpostul de noapte;
 • sprijină persoanele cazate la Adăpostul de noapte în demersurile privind încadrarea în muncă, repartizarea unei locuinţe sociale din fondul locativ de stat, perfecţionare, etc;
 • elaborează planurile individualizate privind măsurile de asistenţă pentru prevenirea sau combaterea situaţiilor de risc social, inclusiv intervenţii focalizate pentru persoanele fără adăpost.

Atribuții Serviciul Coordonare si Monitorizare Centre Rezidentiale

 • identifică categoriile vulnerabile de persoane în vederea accesului la serviciul social de masă la cantina socială;
 • informează potenţialii beneficari asupra condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească în vederea admiterii pentru serviciul social de masă la cantina;
 • consiliează beneficiarii de servicii sociale de masă la cantina socială asupra drepturilor şi obligaţiilor pe care le au aceştia;
 • efectuează anchete sociale şi întocmeşte referatele corespunzătoare acestora pe care le înaintează conducătorului instituţiei;
 • întocmeşte dosarul personal al beneficiarului de servicii sociale pe care le administrează şi îl arhivează conform legislaţiei în vigoare;
 • întocmeşte dispoziţiile primarului în vederea acordării sau încetării serviciului social;
 • monitorizează distribuirea hranei către beneficiari, evaluază calitativ serviciul social furnizat şi redactează procesul verbal al activităţii;
 • întocmeşte referate de specialitate şi informări diverse privind serviciul social de masă la cantina;
 • distribuirea gratuită a laptelui praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni și întocmirea documentației necesare.

 

Serviciul social "Adăpost de noapte" este înființat și administrat de furnizorul public de servicii sociale, Direcția de Asistență Socială Brăila, prin HCLM nr.728/20.12.2018 privind Înființarea Adăpostului de Noapte, prin reorganizarea Centrului Social de Găzduire în Regim de Urgență.

Adăpostul de noapte are o capacitate de 150 locuri și funcționează în imobilul P+3E, proprietatea domeniului public al Municipiului Brăila, din Calea Galați nr.346, corp C.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Adăpostul de noapte sunt persoane adulte fără adăpost, cu precădere cele dependente de stradă, afectate fizic și psihic, cu șanse minime de inserție, persoane care nu au afectată independența fizică.

Grupul țintă al adăpostului de noapte este alcătuit din persoane care nu au locuință proprietate personală sau care trăiesc într-o locuință improprie și realizează venituri reduse de până la nivelul pensiei sociale minime garantate, conform legislației în vigoare. 

Cazarea persoanei asistate în Adăpostul de noapte se realizează pe o durată de maxim 12 ore, de la ora 19:00 la ora 07:00. Primirea beneficiarilor în cadrul Adăpostului se realizează în intervalul orar 19:00 – 22:00.

 

Serviciul social de masă la cantina socială

Condițiile de acordare a serviciului social de masă la cantina socială sunt reglementate de Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social.

Pot beneficia de serviciile cantinelor de ajutor social următoarele categorii de persoane:

 1. a) copiii în vârstă de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreţinere este de până la 142 de lei;
 2. b) tinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile de învăţământ ce funcţionează în condiţiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 25 de ani respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani, care se află în situaţia prevăzută la lit. a);
 3. c) persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare băneşti acordate în condiţiile legii şi al căror venit este de până la 142 de lei;
 4. d) pensionarii;
 5. e) persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situaţii: sunt izolate social, nu au susţinători legali, sunt lipsite de venituri;
 6. f) invalizii şi bolnavii cronici;
 7. g) orice persoană care, temporar, nu realizează venituri beneficiază de servicii sociale pe o perioadă de cel mult 90 de zile pe an.

Serviciile sociale care sunt prestate beneficiarilor sunt următoarele :

 1. a) pregătirea și servirea a două mese, zilnic, de persoană, prânzul și cina, în limita alocației de hrană prevăzute de reglementările legale, respectiv 12 lei/zi/persoană.
 2. b) transport gratuit numai pentru persoanele care beneficiază de distribuirea hranei la domiciliu.

Serviciile sociale de masă la cantina socială se distribuie gratuit persoanelor care nu au venituri sau ale căror venituri sunt sub 142 de lei/persoană.

Direcția de Asistență Socială Brăila a încheiat un contract de prestare "Servicii de Cantină" cu Fundația Sf. Spiridon Steaua Magică, în care aceasta din urmă se obligă să presteze servicii sociale de preparare și servire a mesei în limita a 120 porții/zi.

 

Căminele pentru persoanele vârstnice

La nivelul Municipiului Brăila funcţionează trei centre rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice şi persoanelor aflate în nevoie, înfiinţate ca instituţii publice de asistenţă socială cu personalitate juridică:

A.Căminul pentru Persoane Vârstnice „Lacu Sărat” (www.camin-lacu-sarat.ro), cu sediul în Stațiunea Lacu Sărat, Aleea Centrală nr.1, județul Brăila, dispune de o capacitate totală de 142 locuri, găzduirea beneficiarilor realizându-se în limita locurilor dispnibile.

Căminul pentru Persoane Vârstnice „Lacu Sărat” funcționează în baza HCLM nr.171/25.05.2016, privind Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Căminului pentru Persoane Vârstnice „Lacu Sărat”.

B.Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” (www.caminpetrusipavel.ro), cu sediul principal în municipiul Brăila, str. Caraiman nr.11 și punctul de lucru în municipiul Brăila, str. Zambilelor nr.1A, dispune de o capacitate de 201 locuri din care 161 locuri la sediul principal și 40 locuri la punctul de lucru.  

Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” funcționează în baza HCLM nr.172/25.05.2016, privind Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”.

C.Complexul rezidențial „Sfânta Maria” (www.santamariabraila.ro), cu sediul în județul Brăila, Comuna Vădeni, sat. Baldovinești, Calea Moș Anghel nr.486, desfășoară următoarele servicii sociale: serviciul social pentru persoane vârstnice și serviciul social pentru persoane aflate în situații de dependență. Capacitatea de găzduire a complexului este de 160 locuri, respectiv 121 locuri pentru serviciul social pentru persoane vârstnice și 39 locuri pentru serviciul social pentru persoane aflate în situații de dependență.

Complexul rezidențial „Sfânta Maria” funcționează în baza HCLM nr.69/19.02.2018 privind Înființarea Complexului rezidențial „Sfânta Maria” prin reorganizarea Centrului de Asistență Paleativă „Sfânta Maria” Brăila.

Cele trei centre rezidențiale menționate mai sus, se află în subordinea Consiliului Local Municipal Brăila și în coordonarea metodologică a Direcției de Asistență Socială Brăila. Acestea funcționează cu respectarea prevederilor Legii nr.17/2000 privind asistența socială  persoanelor vârstnice și Standardului minim de calitate prevăzut la Anexa 1 din Ordinul 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale.

Admiterea într-unul din cele trei centre rezidențiale susmenționate, se face dacă persoana vârstnică se află în una dintre următoarele situații:

 1. a) nu are familie sau nu se află în întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;
 2. b) nu are locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii;
 3. c) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;
 4. d) nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată;
 5. e) se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice.  

Dosarul solicitantului în vederea admiterii în cadrul unuia dintre cele trei centre rezidențiale destinate persoanelor vârstnice, se depune la sediul Direcției de Asistență Socială Brăila, din Bulevardul Al. I. Cuza nr.134, Camera 12. 

Dosarul conține o serie de documente (atașament), în conformitate cu HCLM nr.66/28.02.2019 privind Aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a alocației zilnice de hrană, precum și a contribuției de întreținere a persoanelor îngrijite în centrele rezidențiale din subordinea Consiliului Local Municipal Brăila.

Precizăm că pentru găzduirea într-un centru rezidențial, persoana vârstnică are obligația de a plăti o contribuție lunară de întreținere care se stabilește individualizat, în urma evaluării complexe, pe baza costului mediu lunar de întreținere, precum și a veniturilor persoanei vârstnice și după caz, a susținătorilor legali ai acesteia.

 1. Costul mediu lunar de întreținere a unui vârstnic într-unul din căminele pentru persoanele vârstnice se prezintă astfel:

 

Costul mediu lunar de întreținere/lei/persoană

Centrul rezidenţial

Persoane dependente

Persoane semi-dependente

Persoane inde- pendente

Căminul pentru Persoane Vârstnice „Lacu Sărat”

3709

3080

2862

Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sf. Apostoli Petru şi Pavel”

2845

2800

2760

Complexul rezidențial „Sfânta Maria”

3523

3471

3431

*HCLM nr.66/28.02.2019 privind Aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a alocației zilnice de hrană, precum și a contribuției de întreținere a persoanelor îngrijite în centrele rezidențiale din subordinea Consiliului Local Municipal Brăila

 1. Pentru găzduirea într-unul din centrele rezidențiale menționate mai sus, persoanele vârstnice datorează contribuție lunară de întreținere astfel:
 2. a) în cuantum de 60% din veniturile lunare fără a depăși costul mediu lunar de întreținere.
 3. b) pentru persoanele care au venituri insuficiente, responsabilitatea acoperirii diferenței până la concurența valorii integrale a contribuției de întreținere revine susținătorilor.
 4. S-a aprobat pentru anul 2019 valoarea contribuției lunare de întreținere astfel:

 

Contribuţia lunara de întreţinere/lei/persoană

Centrul rezidenţial

Persoane dependente

Persoane semi-dependente

Persoane inde- pendente

Căminul pentru persoane vârstnice “Lacu Sărat”

1050

900

800

Căminul pentru persoane vârstnice “Sf. Apostoli Petru şi Pavel”

Complexul rezidential “Sfânta Maria”

*HCLM nr.66/28.02.2019 privind Aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a alocației zilnice de hrană, precum și a contribuției de întreținere a persoanelor îngrijite în centrele rezidențiale din subordinea Consiliului Local Municipal Brăila

Astfel, pentru o persoană vârstnică (dependentă) găzduită într-un centru rezidențial care plătește o contribuție lunară de întreținere de 1050 lei/lună, bugetul local suportă aproximativ 80% din valoarea costului mediu lunar de întreținere, în vreme ce persoana vârstnică și familia sa suportă aproximativ 20% din valoarea costului mediu lunar de întreținere. Procentele au fost raportate la o contribuție de 1050 lei și un cost mediu lunar de întreținere de 3709 lei.

 

Legislație

 • Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul 29/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistemul integrat şi cantinelor sociale;
 • HCLM nr.171/25.05.2016 privind Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Căminului pentru Persoane Vârstnice “Lacu Sărat “;
 • HCLM nr.172/25.05.2016 privind Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Căminului pentru Persoane Vârstnice “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel “;
 • HCLM nr.69/19.02.2018 privind Înființarea Complexului rezidențial „Sfânta Maria” prin reorganizarea Centrului de Asistență Paleativă „Sfânta Maria” Brăila.
 • HCLM nr.728/20.12.2018 privind Înființarea Adăpostului de Noapte, prin reorganizarea Centrului Social de Găzduire în Regim de Urgență.
 • G nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale;
 • HG nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;
 • Legea nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul 2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică.
 • ORDIN 29/2019 din 3 ianuarie 2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale;
 • LEGE Nr. 208/1997 privind Cantinele de ajutor social;
 • HOTĂRÂRE 903 din 15 octombrie 2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice
 • LEGE 321 din 26 iunie 2001 privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copii cu vârste cuprinse între 0 - 12 luni
 • ORDIN 267/1253 din 21 martie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 321/2001 privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0 - 12 luni, care nu beneficiază de lapte matern
 • Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018
 • ORDIN 451/2019 din 26 martie 2019 pentru prelungirea aplicabilităţii Ordinului ministrului sănătăţii nr. 377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018 până la data de 30 iunie 2019.

 

Informări

 Raport de activitate Adapost de noapte

 Informare 3 2019

 Informare 4 2019

 Informare 6 2019

 Informare 7 2019

 Informare 8 2019

 Informare 9 2019