Prestație financiară excepțională

 

Primarul acordă prestaţii financiare excepţionale, în situaţia în care familia care îngrijeşte copilul se confruntă temporar cu probleme financiare determinate de o situaţie excepţională şi care pune în pericol dezvoltarea armonioasă a copilului.

Obiectivul general: prevenirea separării copilului de familia sa.

Obiective specifice:

 1. prevenirea intrării familiilor cu copii în situații de dificultate majoră;
 2. prevenirea situațiilor prin care copilul poate ajunge în dificultate, prin sprijinirea familiei naturale sau substitutive cu privire la creșterea, îngrijirea și educarea corespunzătoare a acestuia;
 3. consolidarea autonomiei economice a familiei și dezvoltarea unui comportament activ pe piața muncii și întărirea capacităților parentale prin asumarea responsabilităților față de creșterea, îngrijirea și educarea propriilor copii;
 4. promovarea interesului superior al copilului, a dreptului acestuia la o dezvoltare fizică și morală, la echilibru socioafectiv și la viața de familie (de preferință în familia proprie).

Categorii de beneficiari ai prestațiilor financiare excepționale:

 1. copii cu nevoi speciale, încadrați în grad de handicap, al căror diagnostic impune programe de recuperare, controale și intervenții medicale repetate și/sau o alimentație specială sau care provin din familii care au în întretinere un copil aflat într-o astfel de situație;
 2. copii ce necesită intervenții medicale sau tratament de specialitate și/sau cu tulburări de comportament care necesită îngrijiri speciale;
 3. copii ale căror familii trec prin situații de criză ce pot duce la separarea lor de familie și/sau din cauza insuficienței resurselor financiare nu reușesc să le asigure o îngrijire corespunzătoare, în special satisfacerera nevoilor legate de hrană;
 4. copii cu rezultate deosebite la învățătură (concursuri/olimpiade școlare - fazele județene sau naționale) sau în domeniul cultural sportiv și care provin din familii cu venituri reduse;
 5. copii ale căror familii nu pot suporta din venituri proprii cheltuielile de susținere a acestora în programele de îngrijire și educație necesare, corespunzatoare vârstei – creșa, grădinița cu program prelungit/săptămânal, centre de tip afterschool, etc;
 6. copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, pentru care a fost emisă sentința civilă de delegare a autorității părintești, care trec prin situații de criză;
 7. copii ale căror familii nu pot suporta din venituri proprii cheltuielile cu reparațiile curente impuse de starea de degradare a locuinței care face dificilă sau imposibilă locuirea, punând în pericol sănătatea și dezvoltarea acestora;
 8. copii nou-născuți aflați în situație de risc;
 9. copii din familii monoparentale care se află în imposibilitatea de a asigura resursele necesare acestora;
 10. copii ai căror părinți/reprezentanți legali au executat o pedeapsă privativă de libertate și au fost eliberați recent (maxim 6 luni) din penitenciar;
 11. copii ale căror familii se află în evidența Direcției de Asistență Socială Brăila și beneficiază de venit minim de incluziune;
 12. copii din familii în care există cazuri de boli cronice;
 13. copii aflați în situații de abandon școlar;
 14. alte situații excepționale.

Prestația financiară excepțională se acordă familiilor cu copii cu domiciliul/reşedinţa pe raza Municipiului Brăila, aflate în una din situaţiile deosebite prevăzute în Anexa nr. 2.

Solicitanţii prestației financiare excepționale au obligaţia de a completa și de a depune la secretariatul Direcţiei de Asistenţă Socială Brăila o cerere scrisă (Anexa nr.1).

Cererea este semnată de către oricare dintre părinții firești ai copilului sau de reprezentantul legal al acestuia.

Dosarul întocmit în vederea analizării posibilității acordării prestației financiare excepționale trebuie să conțină documente doveditoare privind componența familiei, veniturile realizate de membrii acesteia sau de persoana singură. Direcția de Asistență Socială va asigura, în mod gratuit, fotocopierea actelor doveditoare.

 

Documentele doveditoare, aflate în termen de valabilitate sunt, după caz:

 1. acte de identitate valabile ale fiecărui membru de familie (carte/buletin de identitate, pașaport, carte de identitate provizorie, certificat de naștere pentru copiii sub 14 ani, permis de ședere temporară sau permanentă sau document de identitate pentru cetățenii străini sau apatrizi) - original;
 2. acte care să ateste calitatea de reprezentant legal al copilului: hotărârea judecătorească de încredințare minor, de încuviințare a adopției, de instituire a măsurii de plasament sau tutelă, de delegare temporară a autorității părintești, etc. – original;
 3. certificat de căsătorie/ certificat de deces/ Hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă de divorț – original;
 4. acte din care să rezulte calitatea titularului față de imobilul pentru care se solicită ajutorul: proprietar (actul de proprietate, donație, certificat de moștenitor dacă s-a dezbătut succesiunea, etc), chiriaș (contract de închiriere), împuternicit (împuternicire notarială de la proprietar/chiriaș), dovada calității de reprezentant legal, contractul de înstrăinare cu clauză de întreținere;
 5. documente eliberate de autorităţile competente pentru constatarea situaţiilor de necesitate sau a situaţiilor deosebite;
 6. dovada restanţelor către furnizori (apă, energie electrică, gaze naturale) și restanțele la chirie din care să reiasă perioada, suma datorată, penalitățile/dobânzile/plăți accesorii, şi notificarea/somaţia de plată în acest sens, citație privind acționarea în instanță;
 7. adeverinţă şi/sau scrisoare medicală eliberată de medicul de familie sau de medicul specialist, precum şi alte documente medicale justificative recente eliberate de autorităţile competente (din ultimele 3 luni) în domeniu care să ateste situaţia de dificultate invocată în cerere;
 8. pentru achiziţia de medicamente, echipamente, dispozitive medicale, proteze, orteze sau alte materiale sanitare, dovada eliberată de autorităţile competente privind costul total al acestora, precum şi cheltuielile suportate de acestea/nivel compensare;
 9. certificatele de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozitele, taxele locale pentru solicitant şi fiecare membru al familiei; acestea sunt obținute de către Direcţia de Asistenţă Socială;
 10. poliţa de asigurare împotriva dezastrelor naturale şi sau/înscrisul de constatare şi evaluare a prejudiciilor, precum şi de stabilire a cuantumului despăgubirii în cazul producerii riscului asigurat, potrivit prevederilor Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată;
 11. taloane de plată/cupoane pentru toate tipurile de pensie sau indemnizație cu caracter permanent eliberate în luna anterioară depunerii cererii, pentru solicitant și fiecare membru al familiei sau persoanele cu care solicitantul locuiește;
 12. adeverinţă din care să reiasă statutul de elev eliberată în luna curentă depunerii cererii pentru acordarea prestației financiare excepționale cu specificație pentru burse (merit, socială, profesională), indemnizație CES;
 13. adeverinţe de salarizare privind veniturile nete realizate de către solicitant şi membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii pentru acordarea prestației financiare excepționale, cu precizarea tichetelor de masă și valoarea acestora, dacă este cazul;
 14. orice alte dovezi privind veniturile nete realizate;
 15. alte acte necesare soluţionării cererii privind acordarea prestației financiare excepționale, solicitate de reprezentanții instituției.

Pentru a putea beneficia de prestația financiară excepțională, persoanele și membrii familiei nu trebuie să aibă în proprietate, închiriere, comodat sau altă formă de deţinere cel puţin unul dintre bunurile următoare:

 1. clădiri, alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu, precum şi terenuri situate în intravilan cu suprafaţa de peste 1.200 mp în zona urbană şi 2.500 mp în zona rurală, în afara terenurilor de împrejmuire a locuinţei şi a curţii aferente;
 2. mai mult de un vehicul cu o vechime mai mare de 10 ani, cu drept de circulaţie pe drumurile publice;
 3. autovehicul cu drept de circulaţie pe drumurile publice cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor utilizate şi/sau adaptate pentru transportul persoanelor cu dizabilităţi;
 4. șalupe, bărci cu motor, iahturi sau alte tipuri de ambarcaţiuni, cu excepţia celor necesare pentru transport în cazul persoanelor care locuiesc în aria Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării";
 5. cel puţin unul dintre membrii familiei deţine, în calitate de titular, unul sau mai multe conturi/depozite bancare, a căror sumă totală este mai mare de 3 ori faţă de valoarea câştigului salarial mediu brut prevăzut de Legea asigurărilor sociale de stat;

În situaţia în care unul sau mai multe bunuri aflate în proprietatea persoanei singure/familiei este dat în închiriere/arendă/concesiune, acest bun va fi luat în calcul pentru persoana/familia care îl are în închiriere/arendă/concesiune, iar pentru proprietarul de drept se va lua în calcul valoarea obţinută în urma cedării dreptului de folosinţă a bunului;

Persoana sau familia care deţine pe lângă locuinţa de domiciliu o cotă-parte dintr-o altă

clădire/spaţiu locativ/imobil poate beneficia de prestație financiară excepțională indiferent de mărimea cotei, dacă prin această posesiune nu poate valorifica bunul respectiv.

Nu pot beneficia de prestație financiară excepțională beneficiarii de ajutor de urgență cu aceeași destinație, acordat în condițiile prevederilor art. 85 din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare, și beneficiarii de servicii în cadrul centrelor rezidențiale, conform Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială și care primește subvenții de la bugetul local.

Prestația financiară excepțională se acordă sub rezerva achitării obligațiilor de plată la bugetul local de către persoana solicitantă/membrii familiei acesteia, cu excepţia persoanelor/familiilor cu copii aflate în situațiile prevăzute la punctele 1, 3 și 5 din Anexa nr. 2.

Prestația financiară exceptională se acordă familiilor cu copii o singură dată pe an, în limita a 1500 lei, pentru plata utilităților (chirie, energie electrică, gaze naturale, apă și canal, întreținere), alte situații care țin de obligațiile reprezentantului legal al copilului cu privire la creșterea, educarea și îngrijirea acestuia, în lei, și/sau sub forma de tichete sociale pentru achiziționarea produselor alimentare, îmbrăcăminte, încălțăminte, manuale și rechizite sau echipamente școlare, suportarea cheltuielilor de transport, procurarea de proteze, medicamente și alte accesorii medicale.  

În cazul familiei monoparentale, la propunerea inspectorului care efectuează ancheta socială,  ajutorul financiar se va acorda o singură dată pe an, în limita a 1500 lei sau într-un interval de timp de până la 5 luni consecutiv, în limita a 1500 lei/perioadă, pentru plata parțială/totală a utilităților (chirie, energie electrică, gaze naturale, apă și canal, întreținere), alte situații care țin de obligațiile reprezentantului legal al copilului cu privire la creșterea, educarea și îngrijirea acestuia, în lei, și/sau prin acordarea de tichete sociale pentru achiziționarea produselor alimentare, îmbrăcăminte, încălțăminte, manuale și rechizite sau echipamente școlare, suportarea cheltuielilor de transport, procurarea de proteze, medicamente și alte accesorii medicale.

Valoarea nominală a tichetului social este în sumă de 10 lei.

Tichetul social este valabil în anul calendaristic în care a fost emis, cu excepția tichetului emis în perioada 1 noiembrie – 31 decembrie, care poate fi utilizat până la data de 31 decembrie a anului următor.

Este interzisă:

 1. utilizarea tichetelor pentru achiziţionarea de ţigări şi/sau băuturi alcoolice ori valorificarea acestora prin transformarea în bani;
 2. solicitarea şi/sau primirea unui rest de bani la tichetul social, în cazul în care suma corespunzătoare produselor solicitate este mai mică decât valoarea nominală a tichetului;
 3. comercializarea tichetelor sociale în schimbul unor sume de bani şi/ori altor bunuri şi/ori servicii;
 4. utilizarea tichetelor sociale în magazine, locaţii, unităţi, pieţe de orice fel care nu vând produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte şi/sau rechizite şi nu au afişate la intrare autocolantele speciale ale unităţii emitente.

Acordarea prestației financiare excepționale este completată și susținută de consilierea și îndrumarea beneficiarilor cu privire la îndeplinirea obligațiilor părintești, promovarea unui mod de viață sănătos, o igienă adecvată, necesitatea asigurării stabilității și continuității în creșterea și educarea minorilor, în vederea redobândirii capacității de autonomie și funcționare, a creșterii calității vieții și a gradului de integrare socială a copiilor, precum și o minimizare a riscului de excluziune socială.

 

Formulare

Cerere prestatie financiara exceptionala

Declaratie solicitant pentru prelucrarea datelor cu caracter personal