Prestație financiară excepțională

 

Primarul Municipiului Brăila acorda prestatii financiare exceptionale, in bani si/sau tichete sociale, prin Directia de Asistenta Sociala, in limita fondurilor disponibile prevazute cu aceasta destinatie in bugetul local, familiilor cu copii, cu domiciliul/resedinta pe raza Municipiului Braila, care:

-ingrijesc copilul si se confrunta temporar cu probleme financiare determinate de o situatie exceptionala ce pun in pericol dezvoltarea armonioasa a copilului,

-copiilor ai căror familii nu au posibilitatea sau capacitatea de a acorda minorului îngrijirea corespunzătoare ori ca urmare a necesităţii suportării unor cheltuieli particulare destinate menţinerii legăturii copilului cu familia sa, si pentru a cărei solutionare este necesara interventia colectivitatii locale si a structurilor ei asociative intrucat familia cu copii nu isi poate asigura integral nevoile sociale.

 

Criterii

Pot beneficia de prestatii financiare exceptionale familiile cu copii care nu au posibilitatea sau capacitatea de a acorda copilului ingrijirea corespunzatoare sau ca urmare a necesitatii suportarii unor cheltuieli particulare destinate mentinerii legaturii copilului cu familia, și care:

-au domiciliul stabil pe raza Municipiului Braila,

-locuiesc pe raza Municipiului Braila fara forme legale; in aceasta situatie ancheta sociala va stabili perioada si conditiile in care locuiesc,

-realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 750 lei.

Prestatia financiara exceptionala se acorda sub rezerva achitarii de catre beneficiari a obligatiei de plata fata de bugetul local.

 

Categorii de beneficiari:

 1. copii cu nevoi speciale, incadrati in grad de handicap, al caror diagnostic impune programe de recuperare, controale si interventii medicale repetate si/sau o alimentatie speciala sau care provin din familii care au in intretinere un copil aflat intr-o astfel de situatie;
 2. copii ce necesita interventii medicale sau tratament de specialitate si/sau cu tulburari de comportament care necesita ingrijiri speciale;
 3. copii ale caror familii trec prin situatii de criza ce pot duce la separarea lor de familie si/sau din cauza insuficientei resurselor financiare nu reusesc sa le asigure o ingrijire corespunzatoare, in special satisfacerera nevoilor legate de hrana;
 4. copii cu rezultate deosebite la invatatura (concursuri/olimpiade scolare - fazele judetene sau nationale) sau in domeniul cultural sportiv si care provin din familii cu venituri reduse;
 5. copii ale caror familii nu pot suporta din venituri proprii cheltuielile de sustinere a acestora in programele de ingrijire si educatie necesare, corespunzatoare varstei – cresa , gradinita cu program prelungit/saptamanal, centre de tip afterschool, etc;
 6. copii ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate, pentru care a fost emisa sentinta civila de delegare a autoritatii parintesti, care trec prin situatii de criza;
 7. copii ale caror familii nu pot suporta din venituri proprii cheltuielile cu reparatiile curente impuse de starea de degradare a locuintei care face dificila sau imposibila locuirea, punand in pericol sanatatea si dezvoltarea acestora;
 8. copii nou-nascuti aflati in situatie de risc;
 9. copii din familii monoparentale;
 10. copii din familii in care exista cazuri de boli cronice;
 11. copii aflati in situatii de abandon scolar;
 12. alte situatii exceptionale.

 

Acte necesare

-cerere scrisa (descarca aici) care poate fi realizata de catre oricare dintre parintii firesti ai copilului sau de reprezentantul legal al acestuia; reprezentantul legal este parintele sau persoana desemnata, potrivit legii, sa exercite drepturile si sa indeplineasca obligatiile parintesti fata de copil (persoana care a adoptat copilul, careia i s-a incredintat copilul in vederea adoptiei sau care are copilul in plasament sau in plasament in regim de urgenta, cu exceptia asistentului maternal profesionist care poate solicita numai pentru copii proprii, la solicitarea persoanei care a fost numita tutore, sau persoana catre care a fost dispusa delegarea temporara a autoritatii parintesti prin sentinta civila);

Documentele doveditoare, aflate in termen de valabilitate, care insotesc cererea, în original și copie, sunt dupa caz:

 1. copie buletin de identitate, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru solicitant si fiecare membru al familiei sau al persoanelor cu care solicitantul locuieste, certificat de nastere pentru copil/copii;
 2. acte de identitate eliberate de catre autoritatile romane competente, in cazul cetatenilor straini sau apatrizi;
 3. consimtamantul solicitantului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si interogarea bazei de date privind patrimoniul si veniturile prin sistemul informativ PatrimVen- descarca aici!
 4. certificatul de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozitele, taxele locale si alte venituri ale bugetului local, pentru solicitant si fiecare membru al familiei/persoana cu care acesta locuieste;
 5. adeverinta de venit pentru solicitant si fiecare membru al familiei/persoana cu care acesta locuieste;
 6. adeverinta de la Registrul Agricol al Municipiului Braila, iar pentru persoanele nascute in afara Municipiului Braila si/sau cu domiciliul pe raza unei alte unitati administrativ teritoriale declaratie pe propria raspundere cu privire la bunurile mobile si imobile detinute la locul nasterii sau la locul de domiciliu;
 7. taloane de plata/cupoane pentru toate tipurile de pensie sau indemnizatie cu caracter permanent eliberate in luna anterioară depunerii cererii, pentru solicitant si fiecare membru al familiei sau persoanele cu care solicitantul locuieste;
 8. adeverinţe de salarizare privind veniturile nete realizate de către solicitant şi membrii familiei eliberate in luna anterioara depunerii cererii pentru acordarea prestatiei financiare exceptionale;
 9. orice alte dovezi privind veniturile nete realizate;
 10. adeverinţă din care să reiasă statutul de elev eliberata în luna curentă depunerii cererii pentru acordarea prestatiei financiare exceptionale;
 11. acte medicale recente – referat /scrisoare medicala de la medicul specialist sau de la medicul de familie cu istoricul medical, suferinte si perioada de cand este inregistrat cu acestea;
 12. acte care sa ateste calitatea de reprezentant legal al copilului;
 13. documente cu privire la situatia juridica a imobilului in care solicitantul isi are domiciliul/resedinta (contract de vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, contract de inchiriere, contract de comodat, etc);
 14. alte documente justificative care vin în susţinerea cererii privind acordarea prestatiei financiare exceptionale;

Informațiile prevăzute la literele d) și e) pot fi obținute de Direcția de Asistență Socială prin consultarea sistemului informatic PatrimVen, conform Ordinului nr. 2632/2016 pentru dezvoltarea serviciilor Ministerului Finanţelor Publice puse la dispoziţia autorităţilor şi instituţiilor publice prin sistemul informatic propriu, cu privire la:

 1. prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) si ale Legii nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679;
 2. verificarea datelor cu privire la depozite bancare, contribuţii, venituri, vehicule, clădiri, terenuri, în sistemul electronic PatrimVen;

Excepții:

Nu pot beneficia de prestatie financiara exceptionala, persoanele si membrii familiei care detin in proprietate, inchiriere, concesiune, comodat etc. clădiri sau alte spaţii locative in afara locuinţei de domiciliu si a anexelor gospodaresti, mai mult de 1 ha de teren intravilan sau extravilan, depozite bancare cu valoare mai mare de 3.000 lei, motociclete, motorete, scutere si autoturisme cu o vechime mai mica de 10 ani, cu exceptia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora ori al persoanelor dependente, autocamioane, autoutilitare, microbuze, autobuze, rulote, bărci cu motor, scutere de apa, iahturi şi altele de asemenea.

De asemenea nu pot beneficia de prestatie financiara exceptionala beneficiarii de:

 1. servicii in cadrul centrelor rezidentiale, conform Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială si care primeste subventii de la bugetul local;
 2. ajutor de urgenta cu aceeasi destinatie, acordat in conditiile prevederilor art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia:

1.venitului minim garantat, prevazut de Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;

2.alocaţiei pentru susţinerea familiei, prevăzută de Legea nr.277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3.alocaţiei de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr.61/1993, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4.bugetului personal complementar lunar și a prestațiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) lit. b) și respectiv alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5.ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr.14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, cu modificările şi completări ulterioare;

6.burselor şcolare, a drepturilor acordate în baza art. 51 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

7.sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr.1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", cu modificările şi completările ulterioare;

8.veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Sunt exceptate de la stabilirea venitului net lunar al familiei veniturile/formele de sprijin a caror norme de reglementare prevad ca nu sunt luate in calcul la stabilirea altor drepturi si obligatii.

 

Tichetul social: prin mențiunea imprimată pe tichet, cu privire la domeniul de folosință al acestuia, este garantată utilizarea fondurilor oferite beneficiarilor, în scopul propus.

Este interzisa:

 1. utilizarea tichetelor pentru achiziţionarea de ţigări şi/sau băuturi alcoolice ori valorificarea acestora prin transformarea în bani.
 2. solicitarea şi/sau primirea unui rest de bani la tichetul social, în cazul în care suma corespunzătoare produselor solicitate este mai mică decât valoarea nominală a tichetului.
 3. comercializarea tichetelor sociale in schimbul unor sume de bani şi/ori altor bunuri şi/ori servicii.
 4. utilizarea tichetelor sociale în magazine, locaţii, unităţi, pieţe de orice fel care nu vând produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte şi/sau rechizite şi nu au afişate la intrare autocolantele speciale ale unităţii emitente.

 

Formulare

Cerere prestatie financiara exceptionala

Declaratie solicitant pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Consimtamant utilizare mijloace electronice