Prestație financiară excepțională

 

Primarul Municipiului Brăila acordă prestații financiare excepționale, în bani și/sau tichete sociale, prin Direcția de Asistență Socială, în limita fondurilor disponibile prevăzute cu această destinație în bugetul local, familiilor cu copii, cu domiciliul/resedința pe raza Municipiului Brăila, care se confruntă temporar cu probleme financiare și pentru a cărei soluționare este necesară intervenția colectivității locale și a structurilor ei asociative, respectiv:

 1. traversează o situație excepțională care pune în pericol sănătatea, integritatea, dezvoltarea copilului pentru acoperirea unor servicii, echipamente, intervenții, demersuri care să înlăture sau să diminueze riscul crescut pentru copil și familie. Se are în vedere sprijinirea părinților/reprezentantului legal pentru efectuarea unor intervenții chirurgicale sau alte proceduri medicale fără de care viața copilului este grav afectată, asigurarea unor echipamente sau proceduri medicale absolut necesare pentru ameliorarea stării de sănătate a copilului, ale căror costuri depășesc capacitatea familiei de a le susține;
 2. din cauza veniturilor insuficiente nu pot asigura condiții minime de trai (locuința este degradată și necesită reparații care nu pot fi suportate de familie), sunt necesare obiecte de mobilier de strictă necesitate pe care familia nu le poate achiziționa, există restanțe la plata utilităților (ex. chirie care poate duce la evacuarea familiei); locuință degradată sau distrusă ca urmare a unor fenomene naturale, calamități, incendii, și care necesită o reparație urgentă pentru a asigura un adăpost cu confort minim din punct de vedere fizic pentru copil;
 3. nu poate asigura condiții adecvate de creștere și dezvoltare astfel încât să se prevină separarea copilului de familie, precum și respectarea drepturilor fundamentale ale acestuia având în vedere principiul interesului superior al copilului: satisfacerea nevoilor legate de hrană, îmbrăcăminte, igienă, educație;
 4. se află în situație de violență domestică în urma căreia copilul împreună cu părintele care îl are în grijă nu are resursele necesare pentru acoperirea costurilor legate de locuință, satisfacerea nevoilor de bază ale copilului.

Criterii

Pot beneficia de prestatii financiare exceptionale familiile cu copii care nu au posibilitatea sau capacitatea de a acorda copilului ingrijirea corespunzatoare sau ca urmare a necesitatii suportarii unor cheltuieli particulare destinate mentinerii legaturii copilului cu familia, și care:

- au domiciliul sau locuiesc fără forme legale (situație constatată prin ancheta socială) pe raza Municipiului Brăila.

- realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la nivelul valorii nete a salariului de bază minim pe țară, garantat în plată, inclusiv.

Cuantumul maxim este de 1500 lei, putând fi acordat o singură dată pe an. În cazul familiei monoparentale ajutorul financiar se acordă o singură dată pe an sau eșalonat pe o perioadă de până la 5 luni consecutiv în limita a 1500 lei/perioadă.

Prestatia financiara exceptionala se acorda sub rezerva achitarii de catre beneficiari a obligatiei de plata fata de bugetul local.

 

Categorii de beneficiari:

 1. copii cu nevoi speciale, încadrați în grad de handicap, al căror diagnostic impune programe de recuperare, controale și intervenții medicale repetate și/sau o alimentație specială sau care provin din familii care au în întretinere un copil aflat într-o astfel de situație;
 2. copii ce necesită intervenții medicale sau tratament de specialitate și/sau cu tulburări de comportament care necesită îngrijiri speciale;
 3. copii ale căror familii trec prin situații de criză ce pot duce la separarea lor de familie și/sau din cauza insuficienței resurselor financiare nu reușesc să le asigure o îngrijire corespunzătoare, în special satisfacerera nevoilor legate de hrană;
 4. copii cu rezultate deosebite la învățătură (concursuri/olimpiade școlare - fazele județene sau naționale) sau în domeniul cultural sportiv și care provin din familii cu venituri reduse;
 5. copii ale căror familii nu pot suporta din venituri proprii cheltuielile de susținere a acestora în programele de îngrijire și educație necesare, corespunzatoare vârstei – creșa, grădinița cu program prelungit/săptămânal, centre de tip afterschool, etc;
 6. copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, pentru care a fost emisă sentința civilă de delegare a autorității părintești, care trec prin situații de criză;
 7. copii ale căror familii nu pot suporta din venituri proprii cheltuielile cu reparațiile curente impuse de starea de degradare a locuinței care face dificilă sau imposibilă locuirea, punând în pericol sănătatea și dezvoltarea acestora;
 8. copii nou-născuți aflați în situație de risc;
 9. copii din familii monoparentale care se află în imposibilitatea de a asigura resursele necesare acestora;
 10. copii ai căror părinți/reprezentanți legali au executat o pedeapsă privativă de libertate și au fost eliberați recent (maxim 6 luni) din penitenciar;
 11. copii ale căror familii se află în evidența Direcției de Asistență Socială Brăila și beneficiază de ajutor social
 12. copii din familii în care există cazuri de boli cronice;
 13. copii aflați în situații de abandon școlar;
 14. alte situații excepționale.

 

Acte necesare

Solicitanţii prestației financiare excepționale au obligaţia de a completa și de a depune la secretariatul Direcţiei de Asistenţă Socială Brăila cerere scrisa (descarca aici)

Cererea este semnată de către oricare dintre părinții firești ai copilului sau de reprezentantul legal al acestuia. Reprezentantul legal este părintele sau persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile și să îndeplinească obligațiile părintești față de copil (persoana care a adoptat copilul, căreia i s-a încredințat copilul în vederea adopției sau care are copilul în plasament sau în plasament în regim de urgență, cu excepția  asistentului maternal profesionist care poate solicita numai pentru copii proprii, la solicitarea  persoanei  care  a  fost  numită tutore, sau persoana către care a fost dispusă delegarea temporara a autoritatii parintești prin sentința civilă).

Dosarul întocmit în vederea analizării posibilității acordării prestației financiare excepționale trebuie să conțină documente doveditoare privind componența familiei, veniturile realizate de membrii acesteia sau de persoana singură.

Documentele doveditoare, aflate în termen de valabilitate sunt, după caz:

 1. copie buletin de identitate, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru solicitant și fiecare membru al familiei sau  al  persoanelor  cu  care  solicitantul locuiește, certificat de naștere pentru copil/copii;
 2. copie acte de identitate eliberate de către autoritațile române competente, în cazul cetățenilor străini sau apatrizi;
 3. certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozitele, taxele locale și alte venituri ale bugetului local, pentru solicitant și fiecare membru al familiei/persoana cu care acesta locuiește;
 4. adeverința de venit pentru solicitant și fiecare membru al familiei/persoana cu care acesta locuiește;
 5. adeverința de la Registrul Agricol al Municipiului Brăila, iar pentru persoanele născute în afara Municipiului Brăila și/sau cu domiciliul pe raza unei alte unități administrativ teritoriale declarație pe propria răspundere cu privire la bunurile mobile și imobile deținute la locul nașterii sau la locul de domiciliu;
 6. copie taloane de plată/cupoane pentru toate tipurile de pensie sau indemnizație cu caracter permanent eliberate în luna anterioară depunerii cererii, pentru solicitant și fiecare membru al familiei sau persoanele cu care solicitantul locuiește;
 7. adeverinţe de salarizare privind veniturile nete realizate de către solicitant şi membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii pentru acordarea prestației financiare excepționale;
 8. orice alte dovezi privind veniturile nete realizate;
 9. adeverinţă din care să reiasă statutul de elev eliberată în luna curentă depunerii cererii pentru acordarea prestației financiare excepționale cu specificație pentru burse (merit, socială, profesională), indemnizație CES;
 10. adeverință de înscriere în evidența AJOFM, excepție persoanele care se află în situațiile prevăzute în Legea 416/2001 art. 7^2.
 11. acte medicale recente – referat/scrisoare medicală de la medicul specialist sau de la medicul de familie cu istoricul medical, suferințe și perioada de când este înregistrat cu acestea;
 12. certificatul de constatare a capacității de muncă, după caz;
 13. acte care să ateste calitatea de reprezentant legal al copilului;
 14. copie documente cu privire la situația juridică a imobilului în care solicitantul își are domiciliul /reședința (contract de  vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor, contract de închiriere, contract de comodat, etc);
 15. alte documente justificative care vin în susţinerea cererii privind acordarea prestației financiare excepționale.

Informațiile prevăzute la literele d) și e) pot fi obținute de Direcția de Asistență Socială prin consultarea sistemului informatic PatrimVen, conform Ordinului nr. 109/2022 pentru aprobarea Procedurii privind înrolarea, precum şi modalităţile de acces în PatrimVen, cu privire la verificarea datelor cu privire la depozite bancare, contribuţii, venituri, vehicule, clădiri, terenuri,  în sistemul electronic PatrimVen.

Pentru obținerea informațiilor prevăzute la alin. (5) este necesar consimțământul solicitantului cu privire la:

 1. prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) si ale Legii nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679,Consimtamantul solicitantului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si interogarea bazei de date privind patrimoniul si veniturile prin sistemul informativ PatrimVen- descarca aici!
 2. verificarea datelor cu privire la depozite bancare, contribuţii, venituri, vehicule, clădiri, terenuri, în sistemul electronic PatrimVen.

 

Excepții:

Pentru a putea beneficia de prestația financiară excepțională, persoanele și membrii familiei nu trebuie să aibă în proprietate, închiriere, comodat sau altă formă de deţinere cel puţin unul dintre bunurile următoare:

 1. clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu și a anexelor gospodărești;
 2. terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1000 mp în zona urbană și 2000 mp în zona rurală, excepție fac terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potențial de valorificare prin vânzare/construcție/producție agricolă;
 3. depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepția dobânzii;
 4. autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;
 5. mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;
 6. autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;
 7. șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi;
 8. utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
 9. utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;
 10. utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric.

Nu pot beneficia de prestație financiară excepțională beneficiarii de ajutor de urgență cu aceeași destinație, acordat în condițiile prevederilor art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, și beneficiarii de servicii în cadrul centrelor rezidențiale, conform Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială și care primește subvenții de la bugetul local.

 

Tichetul social: prin mențiunea imprimată pe tichet, cu privire la domeniul de folosință al acestuia, este garantată utilizarea fondurilor oferite beneficiarilor, în scopul propus.

Este interzisa:

1.utilizarea tichetelor pentru achiziţionarea de ţigări şi/sau băuturi alcoolice ori valorificarea acestora prin transformarea în bani.

2.solicitarea şi/sau primirea unui rest de bani la tichetul social, în cazul în care suma corespunzătoare produselor solicitate este mai mică decât valoarea nominală a tichetului.

3.comercializarea tichetelor sociale in schimbul unor sume de bani şi/ori altor bunuri şi/ori servicii.

4.utilizarea tichetelor sociale în magazine, locaţii, unităţi, pieţe de orice fel care nu vând produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte şi/sau rechizite şi nu au afişate la intrare autocolantele speciale ale unităţii emitente.

 

Formulare

Cerere prestatie financiara exceptionala

Declaratie solicitant pentru prelucrarea datelor cu caracter personal