Biroul Alocații și Indemnizații Creștere Copil

 

Descriere

Drepturile prevăzute de OUG nr.111/2010 se acordă în situaţia în care solicitantul îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 1. a) este cetăţean român, cetăţean străin sau apatrid;
 2. b) are, conform legii, domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României;
 3. c) locuieşte în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora.

Conform OUG nr.111/2010, beneficiază de concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap sau stimulent de inserţie, următoarele persoane:

 1. a) oricare dintre părinţii fireşti ai copilului/copiilor;
 2. b) oricare dintre soţii cărora li s-a/s-au încredinţat copilul/copiii în vederea adopţiei sau au adoptat copilul/copiii;
 3. c) persoana care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă;
 4. d) asistentul maternal profesionist, numai pentru copiii săi naturali ori adoptaţi;
 5. e) persoana care a fost numită tutore.

CONCEDIUL ŞI INDEMNIZAŢIA LUNARĂ PENTRU CREŞTEREA COPIILOR

Beneficiază de concediu și indemnizație pentru creșterea copilului persoanele care în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, adopţiei, încredinţării în vederea adopţiei, luării în plasament sau în tutelă, au realizat timp de cel puţin 12 luni VENITURI SUPUSE IMPOZITULUI, potrivit Codului fiscal:

 • VENITURI DIN SALARII ŞI ASIMILATE SALARIILOR,
 • VENITURI DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE,
 • VENITURI DIN DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
 • VENITURI DIN ACTIVITĂŢI AGRICOLE, SILVICULTURĂ ŞI PISCICULTURĂ,

 ORI care s-au aflat în una sau mai multe PERIOADE ASIMILATE.

stfel, cele 12 luni pot fi constituite integral/ parţial din perioadele asimilate în care persoanele s-au aflat în una sau mai multe dintre următoarele situaţii, ca de exemplu:

          -au beneficiat de indemnizație de șomaj stabilită conform legii, sau s-au aflat în evidența agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă în vederea acordării indemnizației de șomaj;

            -au beneficiat de pensie de invaliditate, în condițiile legii;

            -au beneficiat de concediu și indemnizație lunară pentru creșterea copilului/ pentru creșterea copilului cu handicap;

         -frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învățământului preuniversitar, inclusiv în cadrul programului ”A doua șansă”, sau după caz, universitar la nivelul studiilor universitare de licență ori de master;

            - au calitatea de doctorand, în condițiile Legii Educației Naționale;

           - se află în perioada de întrerupere temporară a activității, din inițiativa angajatorului, fără încetarea raporturilor de muncă, pentru motive economice, tehnologice, potrivit legii;

           -se află în perioada de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată și începerea unui alt contract de muncă pe durată determinată, conform legii 53/2003 – Codul muncii;

Lista completă a perioadelor asimilate în vederea acordării concediului și indemnizației de creștere a copilului este prevăzută la art. 2 alin.(5) din OUG nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

 DE REŢINUT: Activitate desfăşurate în alt stat membru UE, SEE sau Elveţia se totalizează şi se adaugă celor realizate în România, în măsura în care  acest lucru este necesar, în vederea deschiderii dreptului la indemnizaţia pentru creşterea copilului.  Totalizarea perioadelor de activitate realizate în alte state membre este posibilă numai dacă persoanele în cauză au realizat şi în România, pe perioada dinaintea datei naşterii copilului, activităţi profesionale.

Cele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori naşterii copilului, se calculează începând cu luna naşterii copilului, adopţiei, încredinţării în vederea adopţiei, luării în palsament sau în tutelă şi se stabilesc în ordinea succesiunii acestora şi nu în funcţie de perioadele mai favorabile.

În cazul în care, în luna naşterii copilului persoana îndreptăţită nu a realizat venituri supuse impozitului şi nici nu s-a aflat într-una din perioadele asimilate, perioada de calcul a celor 12 luni începe cu ultima lună în care persoana a înregistrat venituri sau s-a aflat într-o perioadă asimilată.

Cuantumul indemnizaţiei lunare este de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului şi nu poate fi mai mică de 1250 lei. Cuantumul maxim al indemnizaţiei nu poate depăşi valoarea de 8.500 lei.

Cel puţin o lună din perioada totală de concediu revine celuilalt părinte (“luna tatălui”).

În cazul în care celălalt părinte nu solicită dreptul său de concediu şi indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului, perioada de concediu şi indemnizaţie pentru primul părinte se reduce cu o lună.

Reducerea nu se aplică în cazul:

 • familiilor cu un singur părinte (monoparentală)
 • dacă celălat părinte nu îndeplineşte condiţiile de acordare a concediului şi indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului
 • dacă persoana îndreptăţită a solicitat numai stimulent de inserţie (stimulent iniţial), în loc de concediu şi indemnizaţie.

 

 

Legislație

 

ALOCAŢIA DE STAT PENTRU COPII

Legislaţie specifică:

- LEGEA 61/1993 din 22 septembrie 1993, Republicată, privind alocaţia de stat pentru copii, cu modificările şi completările ulterioare

- HOTĂRÂREA Nr. 577 din 28 mai 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plată a alocaţiei de stat pentru copii, cu modificările şi completările ulterioare

 

INDEMNIZAŢIA LUNARĂ PENTRU CREŞTEREA COPILULUI ÎN VÂRSTĂ DE PĂNĂ LA 2 ANI, RESPECTIV 3 ANI, ÎN CAZUL COPILULUI CU HANDICAP/ SPRIJINUL LUNAR/ STIMULENTUL LUNAR DE INSERŢIE

Legislaţie specifică:

- ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 111/2010 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare

- HOTĂRÂREA Nr. 52 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare

- Anexa nr. 1 "Instrucţiuni de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011" din Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1474/2011

 

Informări

 Informare 03 2022

 Informare 02 2020

 Informare 10 2019

 Informare 9 2019

 Informare 8 2019

 Informare 5 2019

 Informare 3 2019