Serviciul Evidență Persoane cu Dizabilități

 

Atributii

 PRIN APLICAREA PREVEDERILOR LEGII NR. 448/2006 LA NIVELUL SERVICIULUI SUNT DESFĂȘURATE URMĂTOARELE ACTIVITĂȚI:

 • SOLUȚIONAREA CERERILOR PRIVIND EFECTUAREA ACHETELOR SOCIALE NECESARE PENTRU EVALUAREA/REEVALUAREA PERSOANELOR CU HANDICAP
 • SOLUȚIONAREA CERERILOR PENTRU ACORDAREA INDEMNIZAȚIEI LUNARE PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV
 • SOLUȚIONAREA CERERILOR PRIVIND PRELUNGIREA SAU ÎNCETAREA ACORDĂRII INDEMNIZAȚIEI LUNARE PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV
 • ÎNTOCMIREA STATULUI DE PLATĂ LUNAR PENTRU PLATA INDEMNIZAȚIILOR PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV
 • SOLUȚIONAREA CERERILOR PRIVIND SOLICITĂRILE DE ANGAJARE ÎN FUNCȚIA DE ASISTENT PERSONAL AL UNEI PERSOANE CU HANDICAP GRAV
 • VERIFICAREA, PRIN ANCHETĂ SOCIALĂ LA DOMICILIUL BOLNAVULUI, A ACTIVITĂȚII ASISTENTULUI PERSONAL
 • ÎNTOCMIREA ȘI ULTERIOR ÎNAINTAREA CU ADRESĂ CĂTRE S.C. BRAICAR S.A. A TABELULUI NOMINAL CUPRINZÂND PERSOANELE CU HANDICAP BENEFICIARE DE GRATUITATEA TRANSPORTULUI CU MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN DE SUPRAFAȚĂ
 • SOLUȚIONAREA ADRESELOR ÎNAINTATE DE DIVERSE INSTITUȚII, A SESIZĂRILOR PERSOANELOR FIZICE

PRIN APLICAREA PREVEDERILOR ORDINULUI NR. 1985/1305/5805/2016 LA NIVELUL SERVICIULUI SUNT DESFĂȘURATE URMĂTOARELE ACTIVITĂȚI:

 • SOLUȚIONAREA CERERILOR DE ANCHETĂ SOCIALĂ NECESARĂ PENTRU EVALUAREA/REEVALUAREA MINORILOR PENTRU CARE PĂRINTELE/REPREZENTANTUL LEGAL DOREȘTE ÎNCADRAREA ÎNTR-UN GRAD DE HANDICAP SAU ORIENTAREA ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ (PENTRU COPIII CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE)
 • ÎNTOCMIREA FORMULARULUI DE FACTORI DE MEDIU, ANEXĂ LA ANCHETA SOCIALĂ
 • INFORMAREA PĂRINTELUI/REPREZENTANTULUI LEGAL AL MINORULUI, CU OCAZIA EFECTUĂRII ANCHETEI SOCIALE, CU PRIVIRE LA DREPTURILE LEGALE DE CARE BENEFICIAZĂ UN COPIL CU HANDICAP/DREPTUL LA EDUCAȚIE PENTRU TOȚII COPIII, IMPORTANŢA ŞI PRIORITATEA EDUCAŢIEI INCLUZIVE
 • ÎNTOCMIREA CONTRACTULUI CU FAMILIA COPILULUI CU DIZABILITĂȚI

 

Drepturile persoanelor cu handicap

 • ocrotirea sănătăţii - prevenire, tratament şi recuperare;
 • educaţie şi formare profesională;
 • ocuparea şi adaptarea locului de muncă, orientare şi reconversie profesională;
 • locuinţă, amenajarea mediului de viaţă personal ambiant, transport, acces la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional;
 • petrecerea timpului liber, acces la cultură, sport, turism;
 • asistenţă juridică;
 • facilităţi fiscale;
 • evaluare şi reevaluare prin examinarea la domiciliu a persoanelor nedeplasabile de către membrii comisiei de evaluare, la un interval de 2 ani;
 • acordarea unei camere de locuit, suplimentar faţă de normele minimale de locuit prevăzute de lege, pe baza contractelor de închiriere pentru locuinţele care aparţin domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia (pentru persoanele cu handicap grav);
 • scutirea de la plata chiriei pentru suprafeţele locative cu destinaţie de locuinţe deţinute de stat sau de unităţile administrativ-teritoriale ale acestuia şi care sunt în folosinţa acestor persoane (pentru persoanele cu handicap grav);
 • gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul (pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat)
 • asistent personal sau indemnizaţie lunară, în baza evaluării sociopsihomedicale (pentru persoanele încadrate în gradul grav de handicap);

Facilități acordate persoanelor cu handicap

 • scutire de impozit pe veniturile din salarii, indemnizaţii de natură salarială şi pensii (pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat);
 • scutire de la plata impozitului pe clădire şi teren (pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat);
 • scutire de la plata taxei asupra autoturismelor, motocicletelor cu ataş şi mototriciclurilor, adaptate handicapului (pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat);
 • scutire de la plata taxei pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru activităţi economice şi viza anuală a acestora (pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat);
 • scutire de la plata taxei hoteliere (pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat);
 • scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale, prevăzut în Ordonanţa Guvernului 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare (pentru persoanele cu handicap, deţinătoare de autoturisme adaptate handicapului, precum şi persoanele care le au în îngrijire);
 • credit a cărui dobândă se suportă din bugetul de stat, prin transferuri de la bugetul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap la bugetele direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în baza unui contract privind angajamentul de plată a dobânzii pentru achiziţionarea unui singur autovehicul şi pentru adaptarea unei locuinţe conform nevoilor individuale de acces, cu condiţia plăţii la scadenţă a ratelor creditului, dar şi cu condiţia ca valoarea creditului să nu depăşească 10.000 de euro, iar returnarea creditului să nu depăşească 10 ani. În cazul achiziţionării de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depăşi 20.000 de euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani (pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat).

Obligațiile persoanelor cu handicap

 • să se prezinte din oficiu pentru evaluare/reevaluare la structurile competente în domeniu;
 • să se prezinte din oficiu pentru reevaluare la comisiile de evaluare pentru încadrarea în grad şi tip de handicap, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap;
 • să se prezinte pentru reevaluare, la solicitarea structurilor competente în domeniu, indiferent de termenul de valabilitate al certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap;
 • să depună diligenţele necesare pentru a beneficia de drepturile prevăzute de lege;
 • să urmeze activităţile şi serviciile prevăzute în planul de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv în planul individual de reabilitare şi integrare socială al adultului cu handicap;
 • să depună diligenţe pentru încadrarea în muncă, în condiţiile legii, în raport cu pregătirea, posibilităţile fizice şi psihice, pe baza recomandărilor comisiei cu competenţă în domeniu;
 • să colaboreze cu asistenţii sociali şi echipele de specialişti, în scopul recuperării, reabilitării, orientării profesionale şi integrării sociale;
 • să aducă la cunoştinţa direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau reşedinţă, starea materială şi alte situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege.

Obligațiile familiilor persoanelor cu handicap

 • să asigure creşterea şi îngrijirea corespunzătoare a persoanei cu handicap;
 • să respecte şi/sau să urmeze activităţile şi serviciile prevăzute în planul de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv în planul individula de reabilitare şi integrare socială al adultului cu handicap;
 • să însoţească persoana cu handicap, la termenul necesar sau la solicitare, pentru evaluare şi reevaluare, la comisiile cu competenţă în domeniu;
 • să se prezinte la solicitarea direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
 • să comunice direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau reşedinţă, starea materială, precum şi alte situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege.

 

Drepturile asistentului personal

 • salariu de bază stabilit potrivit dispoziţiilor legale privind salarizarea asistentului social cu studii medii din unităţile de asistenţă socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi, precum şi spor de vechime şi alte sporuri aferente acordate în condiţiile legii;
 • program de lucru care să nu depăşească în medie 8 ore pe zi şi 40 de ore pe săptămână;
 • concediu anual de odihnă, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile personalului încadrat în instituţii publice;
 • transport urban gratuit, în condiţiile prevăzute la 23 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată;
 • transport interurban, în condiţiile prevăzute la 24 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată;

Obligațiile asistentului personal

 • să participe, o dată la 2 ani, la instruirea organizată de angajator;
 • să semneze un angajament, ca act adiţional la contractul individual de muncă, prin care îşi asumă răspunderea de a realiza integral planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv planul individual de reabilitare şi integrare socială al persoanei adulte cu handicap grav;
 • să presteze pentru persoana cu handicap grav toate activităţile şi serviciile prevăzute în contractul individual de muncă, în fişa postului şi în planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv în planul individual de reabilitare şi integrare socială al persoanei adulte cu handicap grav;
 • să trateze cu respect, bună-credinţă şi înţelegere persoana cu handicap grav şi să nu abuzeze fizic, psihic sau moral de starea acesteia;
 • să comunice Directiei de Asistenta Sociala, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare survenită în starea fizică, psihică sau socială a persoanei cu handicap grav şi alte situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege;
 • să întocmească semestrial un raport de activitate, avizat de asistentul social din cadrul Serviciului pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Persoanelor cu Handicap, care va cuprinde date privind evoluţia persoanei cu handicap grav în raport cu obiectivele cuprinse în planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv planul individual de reabilitare şi integrare socială al persoanei adulte cu handicap grav. Raportul va fi aduc la cunoştinţă persoanei cu handicap grav, sub semnătura acestuia sau, după caz, a reprezentatului legal.

Condiții pentru încadrarea în funcția de asistent personal

 • vârsta minimă de 18 ani împliniţi;
 • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni care ar face-o incompatibilă cu exercitarea ocupaţiei de asistent personal;
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • stare de sănătate corespunzătoare, atestată de medicul cu competenţă de medicina muncii;
 • a absolvit cel puţin cursurile învăţământului general obligatoriu, cu excepţia rudelor şi afinilor până la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei cu handicap grav, precum şi cu excepţia soţului sau soţiei, după caz; în situaţii excepţionale, la propunerea asistentului social din cadrul aparatului propriu al consiliului local în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana care urmează să îndeplinească funcţia de asistent personal, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap poate aproba derogarea de la îndeplinirea condiţiilor de studii şi în cazul altor persoane.

Nu pot deţine calitatea de asistent personal persoanele care beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 7 ani.

 

Formulare

Angajament persoana cu handicap grav fara reprezentant legal.

Angajament persoana cu handicap grav cu reprezentant legal.

Cerere ancheta sociala.

Cerere ancheta sociala evaluare grad de handicap copil.

Cerere ancheta sociala persoana adulta.

Cerere ancheta sociala pentru obtinerea certificatului CES.

Cerere angajare asistent personal.

Cerere indemnizatie insotitor persoana cu handicap grav fara reprezentant legal.

Cerere indemnizatie insotitor persoana cu handicap grav cu reprezentant legal.

Cerere pentru evaluare copil cu dizabilitati.

Cerere evaluarea complexă şi orientarea şcolară/profesională a copilului (CES)

Comunicare deces persoana cu handicap grav.

 

Legislație

 • LEGEA NR. 448/2006 PRIVIND PROTECȚIA ȘI PROMOVAREA DREPTURILOR PERSOANELOR CU HANDICAP, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
 • H.G. NR. 268/2007 PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII NR. 448/2006
 • H.G. NR. 430/2008 PENTRU APROBAREA METODOLOGIEI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA COMISIEI DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP
 • H.G. NR. 427/2001 PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE PRIVIND CONDIŢIILE DE ÎNCADRARE, DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ASISTENTULUI PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP
 • LEGEA NR. 292/2001 – LEGEA ASISTENȚEI SOCIALE

 

Informări