NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE BENEFICIARILOR DIRECŢIEI DE ASISTENTA SOCIALA BRAILA

 

Urmare a intrării in vigoare a Regulamentului Uniunii Europene nr.679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, va comunicam urmatoarele:

Regulamentul asigură protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice şi în special a dreptului acestora la protecţia datelor cu caracter personal.

Datele cu caracter personal reprezinta orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. Identitatea si datele de contact ale operatorului: Direcţia de Asistenta Sociala Braila (DAS) este un serviciu public de interes local cu personalitate juridică cu sediul în Brăila, B-dul. Al. I. Cuza nr.134, cod fiscal:15752478, operator de date cu caracter personal 18836.

Datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor: Ciubotaru Mircea Marian,  Tel: 0239.629.322 / 0770639611, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Scopurile in care sunt prelucrate datele cu caracter personal: Dezvoltarea capacităţilor individuale, de grup sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creşterea calităţii vieţii şi promovarea principiilor de coeziune şi incluziune socială prin măsurile şi acţiunile specifice asistentei sociale.

Temeiul juridic al prelucrarii datelor cu caracter personal: Cadrul legislativ în domeniul asistenţei sociale, pentru susţinerea categoriilor defavorizate, combaterea sărăciei şi a riscului de excluziune socială, dezvoltarea politicilor de susţinere a familiei pe parcursul întregului ciclu de viaţă a membrilor acesteia. Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal: persoane juridice de drept public sau privat, institutii, autoritati publice in vederea indeplinirii unor obligatii legale ale operatorului. Marea majoritatea a autorităţilor, companiilor, organizaţiilor către care divulgăm datele tale sunt, la rândul lor, obligate să respecte legislaţia cu privire la protecţia datelor cu caracter personal şi drepturile pe care aceasta ţi le oferă.

Perioada pentru care vor fi stocate datele cu carater personal: Pe toata perioada de desfasurare a masurilor si actiunilor specifice asistentei sociale si inca 3 ani dupa incetarea acestora, cu exceptia cazurilor in care normele legale sau dispozitiile ce reglementeaza arhivarea documentelor prevad un termen mai lung.

Categoriile de date cu caracter personal vizate: Nume, prenume, cetatenia, număr de telefon, serie, număr şi valabilitate carte/buletin de identitate, paşaport sau legitimaţie de şedere temporară în România, certificat de nastere, stare civila, situatie scolara si profesionala, CNP, stare de sanatate, adresă domiciliu, adresă de e-mail, numar telefon, adresă loc de consum, cod loc de consum, categorie consum, cod client, tip locuinta, forma detinere locuinta, categorie consum, componenta familiei, veniturile realizate, bunurile mobile si imobile detinute.

DREPTURILE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Dreptul de a fi informat(ă) - În calitate de operator, luăm măsurile adecvate pentru ca informaţiile furnizate şi comunicările referitoare la prelucrare să fie într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă şi uşor accesibilă, într-un limbaj clar şi simplu, în special atunci când informaţiile sunt adresate în mod specific unui minor. Informaţiile pot fi furnizate fie în scris, fie prin alte mijloace (inclusiv în format electronic, atunci când este oportun). Vei fi informat(ă) atât atunci când datele cu caracter personal sunt colectate de la tine, cât şi atunci când au fost obţinute de la un terţ.

Dreptul de acces - Pentru a putea fi informat(ă) cu privire la prelucrare şi a putea verifica legalitatea acesteia, ai dreptul de acces la datele cu caracter personal referitoare la tine pe care le prelucrăm. Ai dreptul de a obţine de la noi confirmarea că se prelucrează sau nu datele tale cu caracter personal.

Dreptul la rectificare - Dacă datele tale cu caracter personal sunt inexacte ori incomplete, ai dreptul ca acestea să fie rectificate de noi, fără întârzieri nejustificate. În funcţie de scopul prelucrării datelor cu caracter personal, ai dreptul ca datele pe care le prelucrăm să fie completate (dacă este cazul), inclusiv în urma oferirii de declaratii suplimentare de catre tine.

Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat") - Ai posibilitatea de a solicita ca datele tale cu caracter personal să fie şterse fără întârzieri nejustificate dacă nu mai este necesar să le prelucrăm. Ai dreptul la ştergerea datelor care te privesc în următoarele situaţii:

 • datele tale cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru realizarea scopurilor pentru care le-am colectat (prelucrat);
 • ţi - ai retras consimţământul în temeiul căruia a avut loc prelucrarea şi nu există un alt temei pe care ne putem baza pentru a vă prelucra datele;
 • te opui prelucrării (în temeiul dreptului tău la opoziţie) şi nu există motive legitime care să ne dea dreptul de a îţi prelucra datele în continuare;
 • am prelucrat datele tale în mod ilegal;
 • există o obligaţie legală a noastră pentru care este necesară ştergerea datelor;
 • colectarea datelor a avut loc în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale unui minor. La rândul nostru, avem dreptul să refuzăm solicitarea ta de ştergere a datelor cu caracter personal dacă este necesar să le prelucrăm:
 • pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare şi informare;
 • pentru a respecta o obligaţie legală de prelucrare, pentru a îndeplini o sarcină executată în interes public sau în cadrul exercitării unei autorităţi oficiale cu care suntem învestiţi;
 • pentru motive de interes public în domeniul sănătăţii publice;
 • în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu legislaţia protecţiei datelor cu caracter personal, în măsura în care dreptul la ştergerea datelor este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective;
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

Dreptul la restricţionarea prelucrării - Ai dreptul de a ne cere să restricţionăm prelucrarea datelor tale dacă cel puţin una dintre următoarele condiţii este îndeplinită:

 • conteşti exactitatea acelor date - în acest caz, vom opri prelucrarea până când vom verifica exactitatea acelor date;
 • prelucrarea este ilegală - caz în care, deşi ai dreptul ca datele tale să fie şterse („dreptul de a fi uitat"), te opui ştergerii şi, în schimb, ne soliciţi să restricţionăm utilizarea lor;
 • nu mai avem nevoie de acele date, dar tu ni le soliciţi în scopul constatării, al exercitării sau al apărării unui drept în instanţă;
 • te-ai opus prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care suntem învestiţi sau te-ai opus prelucrării necesare în scopul intereselor legitime ale noastre ori ale unui terţ - în toate aceste cazuri, vom opri prelucrarea datelor tale pe parcursul perioadei în care verificăm dacă motivele legitime care întemeiază prelucrarea datelor de către noi prevalează asupra drepturilor tale.

Cu toate acestea, vom continua să prelucrăm (şi altfel decât prin stocare) datele a căror prelucrare a fost restricţionată de tine dacă şi în măsura în care:

 • eşti de acord cu prelucrarea;
 • prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;
 • prelucrarea este necesară pentru protecţia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice;
 • prelucrarea este necesară din motive de interes public important al Uniunii Europene sau al unui stat membru al Uniunii Europene.

Vei fi informat/a înainte de a ridica restricţionarea prelucrării.

Dreptul la portabilitatea datelor - Datele tale cu caracter personal pe care le prelucrăm, pot fi obţinute pentru a le utiliza în scopurile în care doreşti şi a putea să le transferi dintr-un mediu în altul, într-un mod sigur şi facil. Dreptul la portabilitate exista numai în privinţa datelor pe care le prelucrăm în temeiul consimţământului tău, pentru executarea unui contract la care eşti parte sau pentru a face demersuri înainte de încheierea unui contract, la cererea ta.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (inclusiv cu privire la crearea de profiluri)

Dreptul tău la opoziţie - Ai dreptul de a te opune prelucrării datelor tale cu caracter personal care este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public, rezultată din exercitarea autorităţii publice cu care suntem învestiţi sau este necesară pentru interesele legitime ale noastre sau ale unui terţ. De asemenea, ai dreptul de a te opune prelucrării în scopuri de cercetare ştiinţifică ori istorică sau în scopuri statistice, mai puţin în cazul in care prelucrarea respectivă este necesară pentru îndeplinirea unui sarcini realizate din motive de interes public.

 

PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND SUPRAVEGHEREA PRIN MIJLOACE VIDEO A SPATIILOR CARE APARTIN DIRECTIEI DE ASISTENTA SOCIALA BRAILA - Consultati <aici>

 

Datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor: Ciubotaru Mircea Marian,  Tel: 0239.629.322 / 0770639611, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.