Serviciul Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială

 

Descriere / Atribuții

 1. asigurarea venitului minim garantat ca formă de asistenţă socială a familiilor şi persoanelor singure prin acordarea ajutorului social lunar în baza Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare ;
 2. asigurarea alocatiei pentru sustinerea familiei ca forma de asistenta sociala in baza Legii nr. 277/2010 ;
 3. asigură informarea beneficiarilor şi a membrilor comunităţíi asupra drepturilor sociale;
 4. înregistrează în format electronic cererile depuse care au fost repartizate serviciului şi urmăreşte rezolvarea acestora în termen legal;
 5. înregistrează într-un registru special cererile de ajutor social si alocatiei pentru sustinerea familiei şi solutionează cererile de solicitare a ajutorului social în termen legal;
 6. efectuează anchete sociaIe în vederea acordării şi menţinerii dreptului la ajutor social si alocatia pentru sustinerea familiei;
 7. întocmeşte dosare pentru persoanele sau familiile expuse riscului social, care au dreptul prin lege, la ajutorul social si alocatia pentru sustinerea familiei;
 8. ţine evidenta în format electronic a informaţiilor privind beneficiarii de ajutor social şi si alocatie pentru sustinerea familiei, actualizează dosarele persoanelor care beneficiază de ajutor social în termenul stabilit de lege;
 9. certifică documentele din dosarul întocmit după consultarea actelor originale;
 10. întocmeşte şi semnează fişele de calcul şi lista bunurilor mobile şi imobile pe care persoana singura sau familia Ie are în proprietate;
 11. întocmeşte dispoziţiile de acordare/neacordare, schimbare titular, modificare, reluare, suspendare şi încetare a dreptului de ajutor social si alocatie pentru sustinerea familiei, înaintate la conducere spre aprobare, care se vor comunica titularului de ajutor social;
 12. redactează şi înregistrează notificări către petenti, urmărind depunerea actelor pentru dosarele de ajutor social si alocatie pentru sustinerea familiei;
 13. întocmeşte planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă şi lunar lista privind beneficiarii de ajutor social care urmează să efectueze acţiuni sau lucrări de interes local şi Ie comunică unităţilor unde beneficiarii de ajutor social vor efectua muncă în folosul comunităţii;
 14. întocmeşte comunicările de muncă în folosul comunităţii pentru fiecare beneficiar de ajutor social şi Ie comunică acestora;
 15. ţine evidenţa privind efectuarea orelor de muncă în folosul comunităţii a beneficiarilor de ajutor social şi asigură instructajul privind normele de tehnică şi securitate a muncii pentru persoanele care prestează acţiuni sau lucrări de interes local;
 16. afişează la avizierul directiei planul de acţiuni sau lucrări de interes local, lista beneficiarilor de ajutor social precum şi persoanele care urmeaza să efectueze orele de muncă;
 17. întocmeşte situatia lunara privind persoanele exceptate de la obligatia de a efectua munca;
 18. întocmeşte adeverinţe privind acordarea/neacordarea venitului minim garantat;
 19. transmite lunar Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inpecţie Socială în format scris, următoarele documente: borderoul privind documentele stabilire plăţi drepturi noi, însoţit de Dispoziţia Primarului privind stabilirea dreptului la ajutor social, fişa de calcul şi copia dupa cererea de acordare a unor drepturi de asistenţă socială; borderoul privind dispoziţii schimbare titular/modificare cuantum/suspendare drept/încetare drept, însoţit de Dispoziţia Primarului, fişa de calcul şi copia dupa cererea de acordare a unor drepturi de asistenţă socială, dupa caz; situaţia centralizatoare privind plăţile de venit minim garantat (în format electronic); situaţia lunară privind persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, precum şi activităţile realizate de acestea, conform planului de acţiuni;situatia lunara privind persoanele exceptate de la obligatia de a efectua munca; întocmirea raportului statistic adresa privind ajutorul social primit necuvenit de către beneficiarii de ajutor social, etc.
 20. transmite Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inpecţie Socială în format scris planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă;
 21. transmite lunar Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inpecţie Socială, în format scris şi în format electronic, lista cu persoanele apte de muncă şi persoane exceptate din familiile beneficiare de ajutor social;
 22. efectuează anchete sociaIe privind evaluarea situaţiei socio-economice a persoanei, identificând nevoile şi resursele acesteia;
 23. rezolva sesizări, reclamaţii şi scrisori ale petenţilor şi Ie verifică prin anchete sociaIe la domiciliul celor sesizaţi;
 24. rezolvă sesizări şi adrese ale Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inpecţie Socială sau provenite de la alte instituţii;
 25. pune în aplicare a prevederilor U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece privind acordarea ajutorului de încălzire cu combustibili solizi sau petrolieri pentru persoanele beneficiare de ajutor social;
 26. elaborează şi fundamentează propunerea de buget pentru finanţarea beneficiilor de asistenţă socială respectiv ajutorului de încălzire cu combustibili solizi sau petrolieri pentru persoanele beneficiare de ajutor social;
 27. Efectuarea anchetelor sociale în vederea acordării sprijinului financiar pentru elevi ”bani de liceu”şi pentru burse sociale pentru studenţi;
 28. Efectuarea anchetelor sociale în conformitate cu art. 85 din HG nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

 

Legislație

Ajutorul social

Legislatia specifica

 1. Lege nr. 416/2001 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 2. Hotararea nr. 50/2011 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 3. Lege nr. 116 din 15 martie 2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale
 4. Ordin nr. 1474 din 6 mai 2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, şi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011
 5. Ordonanta de Urgenta nr. 70/2011 din 31 august 2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
 6. Hotararea nr. 920/2011 din 21 septembrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
 7. Hotararea nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
 8. Ordin nr. 4839/2004 privind criteriile specifice şi metodologia de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", cu modificările şi completările ulterioare
 9. Ordinului 3392/2017 privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții din învățământul superior de stat, cursuri cu frecvență

Alocaţia pentru susţinerea familiei

Legislatia specifica

 1. Lege nr. 277/2010 din 24 decembrie 2010 *** Republicată privind alocaţia pentru susţinerea familiei
 2. Hotararea nr. 38/2011 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei
 3. Ordin nr. 1474 din 6 mai 2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, şi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011

 

STIMULENTUL EDUCAŢIONAL ACORDAT SUB FORMĂ DE TICHETE SOCIALE PENTRU GRADINIŢĂ

Legislaţie specifică:

- LEGEA Nr. 248/2015 din 28 octombrie 2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare

- HOTĂRÂREA Nr. 15/2016 din 19 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, cu modificările şi completările ulterioare

- H.C.L.M. Nr. 315/30.09.2016, modificată şi completată prin H.C.L.M. Nr. 359/31.10.2016, privind aprobarea Regulamentului privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordarea a tichetelor sociale pentru grădiniţă, la nivelul Municipiului Brăila, în conformitate cu prevederile Legii nr.248/2015, cu modificările şi completările ulterioare

 

Informări

 Informare 4 2019